Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2010

JO 10 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2010, hektar

1b. Antal företag1 med jordbruksmark, omställd och under omställning 2010

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2010, hektar

2b. Antal företag1 med åkermark, omställd och under omställning 2010

3a. Areal betesmark, omställd och under omställning 2010, hektar

3b. Antal företag1 med betesmark, omställd och under omställning 2010

4a. Omställd areal spannmål 2010, hektar

4b. Antal företag1 med omställda arealer spannmål 2010

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2010, hektar

5b. Antal företag1 med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2010

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2010, hektar

6b. Antal företag1 med omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2010

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2010, hektar

7b. Antal företag1 med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2010

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2010, hektar

8b. Antal företag1 med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2010

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure