Statens Jordbruksverk                                                     23                                                                      JO 10 SM 1201

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4102  Serie JO   Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 7 mars 2012.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.