Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2012

JO 10 SM 1202, korrigerad version 2012-06-08

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Ökad spannmålsareal och minskad areal för träda

Av tablå A framgår att åkermarken preliminärt är 2 604 900 hektar år 2012. Det är en minskning med 14 000 hektar (-1 %) jämfört med 2011. Den totala arealen betesmark är preliminärt 439 300 hektar år 2012, vilket är en minskning med 7 600 hektar (-2 %) jämfört med år 2011.

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 008 000 hektar år 2012. Det är en ökning med 15 200 hektar (+2 %) jämfört med år 2011. Arealen för korn ökar preliminärt med 47 500 hektar (+14 %) och vetearealen minskar preliminärt med 45 200 hektar (-11 %) jämfört med 2011. Havrearealen ökar preliminärt med 18 700 hektar (+10 %) jämfört med 2011. Råg, rågvete och blandsäd (benämnt ”därav resterande” i tablån) minskar preliminärt med 5 800 hektar (-9 %) jämfört med 2011.

Arealen för baljväxter är preliminärt 40 700 hektar. Det är en minskning med 1 000 hektar (-2 %) jämfört med år 2011. Arealen av vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 173 600 hektar år 2012, vilket är en minskning med 21 700 hektar (-2 %) jämfört med år 2011.

Arealen för potatis upptar preliminärt 24 800 hektar år 2012. Det är en minskning med 2 900 hektar (‑10 %).

Arealen av raps och rybs är preliminärt 109 800 hektar år 2011. Det är en ökning med 14 900 hektar (+16 %) jämfört med år 2011.

Arealen i träda är preliminärt 142 700 hektar år 2012. Det är en minskning med 11 500 hektar (-7 %) jämfört med år 2011. Sedan 2005 har arealen träda minskat med mer än hälften, 178 600 hektar (-56 %). Under 2008 försvann kravet på att en del areal måste ligga i träda, vilket tydligt kan ses i Figur A.

 

 

Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning för företag som ingår i Lantbruksregistret. Hela riket, hektar

 

2005

2007

2010

2011

2012 prel.

Spannmål

1 024 000

990 100

962 800

992 800

1 008 000

därav vete

354 800

361 500

400 000

416 800

371 600

därav korn

378 600

326 700

318 800

327 800

375 300

därav havre

200 100

207 900

164 400

181 200

199 900

därav resterande

90 500

93 900

79 600

67 000

61 200

Baljväxter

40 900

28 600

46 100

41 700

40 700

Vall och grönfoderväxter

1 066 900

1 127 600

1 194 700

1 195 300

1 173 600

Potatis

30 500

28 400

27 200

27 700

24 800

Sockerbetor

49 200

40 700

37 900

39 600

39 000

Raps och rybs

82 200

87 800

110 200

94 900

109 800

Övriga växtslag1

54 900

53 800

67 200

63 000

56 500

Träda

321 300

280 600

176 800

154 200

142 700

Ospecificerad åkermark2

31 600

8 200

10 500

9 800

9 800

Ej utnyttjad åkermark

1 800

2 000

..

..

..

Summa åkermark

2 703 100

2 647 700

2 633 500

2 618 900

2 604 900

Summa betesmark och slåtteräng

513 500

489 300

451 900

446 900

439 300

Summa jordbruksmark

3 216 600

3 137 000

3 085 400

3 065 800

3 044 200


1)       Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde grönsaker.

2)       Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

 

Figur A. Areal i tusen hektar för utvalda grödgrupper åren 1999–2012 (preliminärt)

Av figur B framgår att spannmålsodlingen år 2012 preliminärt upptar 33 % av den totala jordbruksarealen, vall och grönfoderväxter 39 %, betesmark 14 % och träda 5 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjas för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor, raps och rybs respektive övriga växtslag.

 

Figur B. Jordbruksmarkens användning år 2012 (preliminärt)

Av figur C framgår att inom spannmålsodlingen är odlingen av vete och korn störst med vardera 37 % av arealen, därefter havre med 20 % av arealen. Råg, rågvete respektive blandsäd svarar för 2 % var av arealen.

 

Figur C. Spannmålsarealens fördelning år 2012 (preliminärt)

 

Jordbruksmarkens fördelning per län

Av figur D framgår att en stor del av landets åkermark preliminärt finns i Västra Götalands län och i Skåne län år 2012. Sammanlagt 910 940 hektar åkermark finns i dessa län, vilket motsvarar 35 % av den totala åkermarken i Sverige. Mest betesmark och slåtteräng finns i Kalmar län med 72 159 hektar, följt av Västra Götalands län, 60 104 hektar samt Skåne län, med 56 032 hektar.

 

Figur D. Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2012 (preliminärt)

 

Figur E visar den procentuella andelen av åkermarken per län som ligger i träda år 2012 (preliminära uppgifter). Stockholms län har störst andel åkermark i träda, 12 %, medan Jönköpings, Skåne, Västernorrlands och Jämtlands län har minst andel åkermark i träda, mellan 1-2 %.

 

Figur E. Procentuell andel av åkermarken i träda per län 2012 (preliminärt)

 

Jämförelse mellan preliminära uppgifter för 2011 och slutlig statistik för 2011

2011 var första året då preliminära uppgifterna över arealanvändningen baserades på ett preliminärt LBR. 2010 och tidigare års preliminära siffror har enbart byggt på de arealer som brukarna angett i sin SAM-ansökan. I tablå B finns information om skillnader mellan de preliminära uppgifterna och  den slutliga statistiken för 2011 samt preliminära uppgifter för 2012. De största skillnaderna mellan preliminära uppgifter och slutlig statistik, år 2011, är höstvete som minskade med nästan 6 000 hektar (-2 %), vårkorn som ökade med ungefär 5 200 hektar (+2 %) samt höstraps som minskade med knappt 5 700 hektar (‑9 %).

 

Tablå B. Jämförelse av arealer, preliminära uppgifter 2011, slutlig statistik 2011 och preliminära uppgifter 2012, hektar

 

Preliminära
uppgifter 2011

Slutlig
statistik 2011

Preliminära
uppgifter 2012

Spannmål

992 914

992 763

1 007 977

därav höstvete

355 780

349 793

286 766

därav vårvete

64 839

66 986

84 824

därav råg

24 954

24 094

22 027

därav höstkorn

15 013

14 370

9 238

därav vårkorn

308 304

313 459

366 074

därav havre

182 391

181 170

199 880

därav rågvete

25 346

24 215

23 977

därav blandsäd

16 287

18 676

15 191

Baljväxter

41 044

41 690

40 717

Vall och grönfoderv.

1 194 758

1 195 257

1 173 575

Potatis

27 588

27 662

24 831

Sockerbetor

39 377

39 638

39 046

Raps och rybs

99 889

94 887

109 822

därav höstraps

62 295

56 600

62 476

därav vårraps

35 311

36 112

44 448

därav höstrybs

475

395

798

därav vårrybs

1 807

1 781

2 099

Övriga växtslag

61 849

62 974

56 485

Träda

149 853

154 181

142 685

Ospecificerad åkermark

9 844

9 833

9 757

Summa åkermark

2 617 117

2 618 885

2 604 895

Summa betesmark och slåtteräng

443 987

446 901

439 283

Summa jordbruksmark

3 061 104

3 065 786

3 044 178