Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Andelen ekologiskt odlad mark ökar men arealen under omställning minskar
Den ekologiska odlingen fördelad per län
Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan
KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisas uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. Redovisningen avser således odlade arealer som följer gällande EU-regelverk[1] för ekologisk produktion. I praktiken innebär det att de produkter som odlingen resulterar i antingen

-          får märkas och säljas, eller

-          är under omställning för att i framtiden få märkas och säljas

på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion och kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s  eller Demeters villkor för märkning.

I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Aranea, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Uppgifterna som ligger till grund för detta Statistiska meddelande hämtas in från ovan nämnda kontrollorgan. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att de redovisade arealerna avser samtliga arealer som följer gällande EU-regelverk för ekologisk produktion samt är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. De arealer som redovisas i denna publikation skiljer sig därför från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.

I text, figurer och tabeller görs jämförelser med totala arealer för riket och länen, d.v.s. totala arealer konventionell och ekologisk produktion. Dessa siffror är hämtade från Jordbruksverkets publicering av officiell statistik över jordbruksmarkens användning. Det bör påpekas att siffrorna för ekologisk produktion, p.g.a. metod- och definitionsskillnader, inte är helt jämförbara med uppgifterna över den totala arealen i riket och länen. Skillnaderna bedöms dock inte vara så stora att de påverkar jämförelserna av t.ex. andel ekologisk åker- respektive betesmark på riksnivå och länsnivå i nämnvärd utsträckning. Däremot kan resultaten på kommunnivå eller enskilda grödor påverkas.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”.

Andelen ekologiskt odlad mark ökar men arealen under omställning minskar

 

Jordbruksmark

Den totala arealen jordbruksmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2011 till 480 600 hektar eller 15,7 % av den totala arealen jordbruksmark (se figur A och B). Det motsvarar en ökning med 41 700 hektar eller 9,5 % jämfört med år 2010. Sett över en längre tidsperiod innebär det att arealen mer än fördubblats sedan 2005 och i genomsnitt har arealen ökat med närmare 43 000 hektar per år.

Den omställda arealen ökade med 56 200 hektar till knappt 385 700 hektar, vilket motsvarar 12,6 % av den totala jordbruksmarken. Samtidigt minskade arealen under omställning med 13 % jämfört med 2010 och uppgick år 2011 till 95 000 hektar. Arealen under omställning låg dock fortfarande på en högre nivå än åren före 2010.

Figur A. Arealer jordbruksmark brukade med ekologiska produktions-metoder

 

 

Figur B. Andel omställd areal och areal under omställning i förhållande till total areal jordbruksmark

 

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2011 till 373 500 hektar eller 14,3 % av den totala arealen åkermark i riket. Det motsvarar en ökning med 36 300 hektar eller 10,8 % jämfört med föregående år.

Den omställda arealen åkermark uppgick år 2011 till 300 800 hektar eller 11,5 % av den totala arealen åkermark. Det motsvarar en ökning med 47 300 hektar eller 18,7 % jämfört med 2010.

Betesmark

Den totala arealen betesmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2011 till 107 200 hektar eller 24 % av den totala arealen betesmark i riket. Det motsvarar en ökning med närmare 5 500 hektar eller 5,4 % jämfört med föregående år.

Den omställda arealen betesmark uppgick år 2011 till 84 900 hektar eller 19 % av den totala arealen betesmark. Jämfört med 2010 är det en ökning med 8 800 hektar eller 11,6 %.

Den ekologiska odlingen fördelad per län

Den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i förhållande till den totala arealen jordbruksmark redovisas per län i figur C. Jämtlands och Värmlands län har störst andel ekologiskt brukad areal och de har även den största andelen omställd areal. Men även arealmässigt stora jordbrukslän såsom Västra Götalands och Östergötlands län har stor andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Skåne är det län som har lägst andel ekologiskt odlad jordbruksmark, men även Blekinge och Hallands län är exempel på län med relativt låga andelar.

Figur C. Andel omställd areal och areal under omställning i förhållande till total areal jordbruksmark per län 2011

I figur D redovisas respektive läns andel av den totala arealen ekologisk odling i riket. Figuren visar att Västra Götalands län stod för drygt 23 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2011, samtidigt som länets totala jordbruksmark utgjorde drygt 17 % av den totala arealen jordbruksmark i riket. Detta kan jämföras med Skåne, vars totala areal jordbruksmark utgjorde drygt 16 % av den totala arealen jordbruksmark i riket, d.v.s. i nivå med Västra Götalands andel. Men Skåne stod endast för knappt 6 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark.

Figur D. Länens andel av den totala ekologiska odlingen i riket, omställd och under omställning, 2011

I figur E redovisas andelen åker- respektive betesmark fördelad per län. Andelen betesmark inom den ekologiska odlingen uppgick totalt till 22 % år 2011. Detta kan ställas i relation till den totala andelen betesmark i riket (konventionell + ekologisk) som 2011 var knappt 15 %.

Figur E. Åker- och betesmarkens respektive andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2011

Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan

Av figur F framgår att den ekologiska växtodlingen domineras av vallodling (inkl. frövall). År 2011 uppgick den omställda arealen slåtter- och betesvall till 188 500 hektar, vilket motsvarar 63 % av den omställda arealen åkermark. Motsvarande siffror för spannmål var 71 900 hektar respektive 24 %. Havre står för närmare en tredjedel av den ekologiska spannmålsodlingen.

Jämfört med år 2010 så ökade arealen spannmål år 2011 med 10 800 hektar eller närmare18 %, samtidigt som arealen vall ökade med 34 200 hektar eller drygt 22 %.

Figur F. Olika grödgruppers andel av den totala omställda arealen åkermark 2011

KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län

I figur G redovisas hur stor andel av arealerna i respektive län som brukades enligt KRAV:s regelverk 2011. På riksnivå var närmare 79 % av arealerna anslutna till KRAV, vilket i stort sett är i nivå med 2010. I de flesta län dominerar KRAV, men det finns undantag. I Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län är andelen KRAV-anslutna arealer betydligt lägre än för riket som helhet.

Figur G. Andel arealer som brukades enligt KRAV:s regelverk 2011

 [1] Rådets förordning EG nr 834/2007 av den 27 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91