Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2013

JO 10 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Minskad veteareal och ökad areal för raps och rybs

Av tablå A framgår att arealen åkermark preliminärt är 2 600 600 hektar år 2013. Det är en minskning med 7 700 hektar (-0,3 %) jämfört med 2012. Den totala arealen betesmark är preliminärt 440 100 hektar år 2013, vilket är nästan oförändrat jämfört med år 2012.

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 988 300 hektar år 2013. Det är en minskning med 12 000 hektar (+1 %) jämfört med år 2012. Arealen korn ökar preliminärt med 16 000 hektar (+4 %). Preliminärt minskar arealen höstvete med knappt 69 000 hektar (-24 %) medan arealen vårvete preliminärt ökar med drygt 31 500 hektar (+37 %), detta ger totalt en preliminär minskning av vetearealen med 37 400 hektar (-10 %) jämfört med 2012. Havrearealen ökar preliminärt med 5 700 hektar (+3 %) jämfört med 2012. Råg, rågvete och blandsäd (benämnt ”därav resterande” i tablån) ökar preliminärt med 3 700 hektar (‑6 %) jämfört med 2012.

Arealen baljväxter är preliminärt 40 300 hektar, vilket är oförändrat jämfört med år 2012. Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 168 500 hektar år 2013, vilket är en minskning med 8 600 hektar (‑1 %) jämfört med år 2012.

Arealen potatis upptar preliminärt 24 000 hektar år 2013. Det är en minskning med 700 hektar (‑3 %) jämfört med år 2012.

Arealen raps och rybs är preliminärt 129 900 hektar år 2013. Det är en ökning med 19 900 hektar (+18 %) jämfört med år 2012.

Arealen i träda är preliminärt 150 800 hektar år 2013. Det är en minskning med 700 hektar (-0,5 %) jämfört med år 2012. Sedan 2007 har arealen träda minskat med knappt hälften, 129 800 hektar (-46 %). Under 2008 försvann kravet på att en del areal måste ligga i träda, vilket tydligt kan ses i figur A.

 

 

Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning för företag som ingår i Lantbruksregistret. Hela riket, hektar

 

2007

2010

2011

2012

2013 prel.

Spannmål

990 100

962 800

992 800

1 000 200

988 300

därav vete

361 500

400 000

416 800

368 400

331 000

därav korn

326 700

318 800

327 800

373 800

389 800

därav havre

207 900

164 400

181 200

196 200

202 000

därav resterande

93 900

79 600

67 000

61 800

65 500

Baljväxter

28 600

46 100

41 700

40 300

40 300

Vall och grönfoderväxter

1 127 600

1 194 700

1 195 300

1 177 100

1 168 500

Potatis

28 400

27 200

27 700

24 700

24 000

Sockerbetor

40 700

37 900

39 600

39 000

36 200

Raps och rybs

87 800

110 200

94 900

110 000

129 900

Övriga växtslag1

53 800

67 200

63 000

55 500

52 800

Träda

280 600

176 800

154 200

151 500

150 800

Ospecificerad åkermark2

8 200

10 500

9 800

9 800

9 800

Ej utnyttjad åkermark

2 000

..

..

..

..

Summa åkermark

2 647 700

2 633 500

2 618 900

2 608 300

2 600 600

Summa betesmark och slåtteräng

489 300

451 900

446 900

440 600

440 100

Summa jordbruksmark

3 137 000

3 085 400

3 065 800

3 048 800

3 040 600


1)       Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde för grönsaker.

2)       Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

 

Figur A. Areal i tusen hektar för utvalda grödgrupper åren 1999–2013 (preliminärt)

Av figur B framgår att spannmålsodlingen år 2013 preliminärt upptar 33 % av den totala arealen jordbruksmark, vall och grönfoderväxter 38 %, betesmark 14 % och träda 5 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjas för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor, raps och rybs respektive övriga växtslag.

 

Figur B. Jordbruksmarkens användning år 2013 (preliminärt)

Av figur C framgår att inom spannmålsodlingen är odlingen av korn störst med 39 % av arealen, därefter kommer vete med 33 % och havre med 20 % av arealen. Råg svarar för 3 % av arealen och rågvete respektive blandsäd svarar för 2 % var av arealen.

 

Figur C. Spannmålsarealens fördelning år 2013 (preliminärt)

 

Jordbruksmarkens fördelning per län

Av figur D framgår att en stor del av landets åkermark finns i Västra Götalands län och i Skåne län år 2013. Sammanlagt finns preliminärt 910 264 hektar åkermark i dessa län, vilket motsvarar 35 % av den totala åkermarken i Sverige. Vidare finns störst areal betesmark och slåtteräng i Kalmar län med 72 533 hektar, följt av Västra Götalands län, 60 188 hektar samt Skåne län, med 55 704 hektar.

 

Figur D. Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2013 (preliminärt)

 

Figur E visar den procentuella andelen av åkermarken per län som ligger i träda år 2013 (preliminär statistik). Stockholms län har störst andel åkermark i träda, 14 %, medan Jönköpings, Skåne, Västernorrlands och Jämtlands län har minst andel åkermark i träda, mindre än 2 %.

 

Figur E. Procentuell andel av åkermarken i träda per län 2013 (preliminärt)

 

Jämförelse mellan preliminär statistik för 2012 och slutlig statistik för 2012

2011 var första året då preliminär statistik över arealanvändningen baserades på ett preliminärt LBR. 2010 och tidigare års preliminära statistik har enbart byggt på de arealer som brukarna angett i sin SAM-ansökan. I detta Statistiska meddelande (SM) har samma metod använts som för 2011. I tablå B finns information om skillnader mellan den preliminära statistiken och den slutliga statistiken för 2012 samt preliminär statistik för 2013. De största skillnaderna mellan preliminär statistik och slutlig statistik, år 2012, är träda som justerades upp med drygt 8 800 hektar (+6 %), havre som justerades ned med drygt 3 600 hektar (‑2 %) samt vall och grönfoderväxter som justerades upp med knappt 3 600 hektar (+0,3 %).

 

Tablå B. Jämförelse av arealer, preliminär statistik 2012, slutlig statistik 2012 och preliminär statistik 2013, hektar

 

Preliminär
statistik 2012

Slutlig
statistik 2012

Preliminär
statistik 2013

Spannmål

1 007 977

1 000 239

988 284

därav höstvete

286 766

283 567

214 624

därav vårvete

84 824

84 804

116 329

därav råg

22 027

22 027

25 623

därav höstkorn

9 238

9 131

13 854

därav vårkorn

366 074

364 687

375 974

därav havre

199 880

196 240

201 964

därav rågvete

23 977

23 884

24 159

därav blandsäd

15 191

15 900

15 757

Baljväxter

40 717

40 325

40 275

Vall och grönfoderv.

1 173 575

1 177 145

1 168 495

Potatis

24 831

24 724

23 989

Sockerbetor

39 046

39 025

36 250

Raps och rybs

109 822

109 968

129 854

därav höstraps

62 476

61 778

77 617

därav vårraps

44 448

45 323

49 284

därav höstrybs

798

808

416

därav vårrybs

2 099

2 059

2 537

Övriga växtslag

56 485

55 497

52 797

Träda

142 685

151 518

150 792

Ospecificerad åkermark

9 757

9 834

9 834

Summa åkermark

2 604 895

2 608 274

2 600 569

Summa betesmark och slåtteräng

439 283

440 574

440 069

Summa jordbruksmark

3 044 178

3 048 848

3 040 637