Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2013

JO 10 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Undersökningarnas omfattning varierar. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruks­registret, LBR.

Fram t.o.m. år 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in via pappersenkäter från SCB. Fr.o.m. år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med det har även administrativa register börjat användas för att hämta in vissa uppgifter. Jordbrukarna behöver på så sätt inte lämna samma uppgifter mer än en gång.

Fr.o.m. år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämmer överens med de svenska. Fr.o.m. 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 och senare inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för riket år 2010 som överensstämmer med den gamla, svenska definitionen av LBR.

Den största skillnaden mellan den gamla svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. Medan man i de gamla, svenska avgräns­ningarna hade en gräns på mer än 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark. I LBR 2010 och senare används därför en avgränsning på mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark.

Detta omfattar statistiken

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från det preliminära Lantbruksregistret (LBR) 2013. Lantbruksregistret uppdateras årligen genom statistiska undersökningar och uppgifter från administrativa register vid Jordbruksverket. För närvarande görs en mer omfattande uppdatering av LBR vart tredje år, då samtliga jordbruksföretag undersöks genom en postenkät. Dessa undersökningar är även reglerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008[1]. Det preliminära LBR för 2013 baseras således dels på en postenkätundersökning till samtliga jordbruksföretag i juni 2010, dels på uppgifter från administrativa register samt enkätundersökningar om djur respektive trädgård som genomfördes 2011 och 2012.

Sedan 2011 baseras detta Statistiska meddelande, Jordbruksmarkens användning, preliminär statistik, på ett preliminärt LBR. Tidigare års preliminära siffror har enbart byggt på de arealer som brukarna angett i sin SAM-ansökan. Jämförelser ska inte göras med tidigare års preliminära statistik, då dessa ej är jämförbara. Jämförelser ska istället ske med tidigare års slutliga statistik.

 

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som denna preliminära statistik ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som den 30 april 2013 uppfyllde något av följande kriterier:

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark

-          brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilands­areal

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

-          innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2013 till och med den 30 april 2012 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller 1 000 fjäderfä.

 

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är:

-                      antal hektar åkermark uppdelad på olika grödor,

-                      antal hektar betesmark av olika slag

 

Redovisning sker för riket totalt, uppdelat på företagsstorlek efter åkerareal och uppdelat på företagsstorlek efter jordbruksareal samt uppdelat på län och produktionsområde. Följande uppdelning görs för åkermark och betesmark:

-                      Spannmål: höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete, blandsäd.

-                      Baljväxter, grönfoder och vall: ärter, åkerbönor m.m., konservärter, bruna bönor, majs, grönfoder, slåtteräng och betesvall, frövall.

-                      Potatis, sockerbetor raps, rybs och oljelin: matpotatis, potatis för stärkelse, sockerbetor, höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs, oljelin.

-                      Träda m.m.: energiskog, trädgårdsväxter, andra växtslag, träda, ospecificerad åker.

-                      Betesmark (ej åker): betesmark, slåtteräng, skogsbete, fäbodsbete, alvarbete, mosaikbetesmarker, ospecificerad betesmark.

Så görs statistiken

Statistiken bygger i första hand på preliminära uppgifter i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (ARARAT) avseende 2013, men även i mindre grad på uppgifter från postenkätundersökningar enligt följande:

-                      För de jordbruksföretag som ansökte om arealbaserade stöd år 2013 används de ansökta preliminära arealerna i ARARAT.

-                      För de jordbruksföretag som inte ansökte om arealbaserade stöd år 2013 används uppgifter i en postenkätundersökning genomförd år 2010 och som avsåg samtliga jordbruksföretag i landet eller uppgifter från postenkätundersökningar om trädgård som genomfördes 2011 och 2012. Arealinformationen som hämtas från undersökningen 2010 är den som benämns ospecificerad åkermark respektive ospecificerad betesmark och är 0,4 % av den totala arealen.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Täckningsfel har bedömts ha obetydlig inverkan på den redovisade åkermarks­arealen. Det beror på att de uppgifter som ligger till grund för denna statistik sedan år 2000 väsentligen har hämtats från Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd, som innehåller uppgifter om grödarealer för jordbrukare som ansöker om sådana stöd, och att en bedömning har gjorts att jordbrukarna söker stöd för i stort sett all åkermark i landet. Denna metod har använts för att jordbrukarna inte ska behöva uppge grödarealer mer än en gång varje år. Täckningsfelet för den redovisade betesmarksarealen är större, eftersom den areal betesmark för vilken stöd söks till viss del beror på hur stödsystemet ser ut vid varje given tidpunkt.

Övertäckning kan förekomma om ett företag lagts ned utan att det rapporterats att företaget är nedlagt. Undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2013 års undersökning består av LBR 2012 komplet­terat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningen är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna från register bygger på de stöd som jordbrukarna sökt under våren 2013. Uppgifterna kontrolleras under året genom kontroller i fält och administrativa kontroller. Dessa kontroller liksom vissa möjligheter för jord­brukaren att ändra arealer har vid registerutdraget för detta SM inte gjorts, vilket medför att arealerna ska ses som preliminära.

Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ungefär 4 %. Resultaten har dock korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, granskning/ rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort.

Vissa mindre justeringar av redovisade grödarealer har gjorts. Höstkorn i Dalarna och norr därom har redovisats som vårkorn. Alvarbete som redovisats i län utom Kalmar och Gotland har redovisats som betesmark. För länen 01 till 14, d.v.s. Stockholm till Västra Götaland, har fäbodsbete redovisats som betesmark. I Norrbottens län har sockerbetor redovisats som matpotatis.

Jordbrukarnas redovisning av fäbodsbeten bygger i vissa fall på behovet av betesareal för nötkreatur i stödsammanhang. Jämförelser av fäbodsbeten mellan åren bör göras med försiktighet.

Bra att veta

Annan statistik

I JO 15 SM 1201 redovisades normskördar för 2012, i JO 10 SM 1301 redovisades definitiva uppgifter om jordbruksmarkens användning 2012 och i JO 10 SM 1203 redovisas ekologiska arealer för 2011.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.

 [1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88.