Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1303

Ekologisk växtodling 2012
Omställda arealer och arealer under omställning
Organic farming 2012, converted areas and areas under conversion
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

De omställda ekologiska arealerna ökade

Arealen jordbruksmark som var helt omställd till ekologisk produktion uppgick år 2012 till 424 600 hektar. Det motsvarar en ökning med 10 % jämfört med år 2011. Under år 2012 var 14 % av Sveriges jordbruksmark omställd till ekologisk produktion.

Men arealerna under omställning minskade kraftigt

Arealen jordbruksmark som år 2012 var under omställning till ekologisk produktion minskade med 44 % jämfört med år 2011. Det är nu andra året i rad som arealen under omställning minskar.

För år 2012 medförde detta att den totala arealen jordbruksmark, som var omställd eller under omställning till ekologisk produktion, inte ökade utan låg i nivå med 2011 års areal. Av Sveriges totala areal jordbruksmark var 15,7 % omställd eller under omställning till ekologisk produktion år 2012.