Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
De omställda arealerna ökade men arealerna under omställning minskade kraftigt
Den ekologiska odlingen fördelad per län
Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan
KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län
 

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisas uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. Redovisningen avser odlade arealer som följer gällande EU-regelverk[1] för ekologisk produktion. I praktiken innebär det att de produkter som odlingen resulterar i antingen

-          får märkas och säljas, eller

-          är under omställning för att i framtiden få märkas och säljas

på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produk­tionen uppfyller antingen KRAV:s  eller Demeters villkor för märkning. Mark som brukats med konventionella brukningsmetoder måste, under en övergångsperiod, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan den kan godkännas som omställd. Omställningsperioden i växtodlingen är i de flesta fall två växtodlingssäsonger.

I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Uppgifterna som ligger till grund för detta Statistiska meddelande hämtas in från ovan nämnda kontrollorgan. Det är viktigt att påpeka att de redovisade arealerna avser samtliga arealer som följer EU-regelverket för ekologisk produktion samt är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. De arealer som redovisas i denna publikation skiljer sig därför från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.

I text, figurer och tabeller görs jämförelser med totala arealer för riket och länen, d.v.s. totala arealer konventionell och ekologisk produktion. Dessa siffror är hämtade från Jordbruksverkets publicering av officiell statistik över jordbruksmarkens användning. Det bör påpekas att siffrorna för ekologisk produk-tion, p.g.a. metod- och definitionsskillnader, inte är helt jämförbara med uppgifterna över den totala arealen i riket och länen. Skillnaderna bedöms dock inte vara så stora att de påverkar jämförelserna av t.ex. andel ekologisk åker- respektive betesmark på riksnivå och länsnivå i nämnvärd utsträckning. Däremot kan resultaten på kommunnivå eller enskilda grödor påverkas.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”.

De omställda arealerna ökade men arealerna under omställning minskade kraftigt

 

Jordbruksmark

Arealen jordbruksmark som var omställd till ekologisk produktion ökade under år 2012 med 39 000 hektar eller 10 % jämfört med år 2011. Den omställda arealens andel av den totala jordbruksmarken i Sverige uppgick år 2012 till närmare 14 % (se figur A och B).

Samtidigt minskade arealerna under omställning till ekologisk produktion med 44 % eller motsvarande 41 500 hektar. Detta var andra året i följd som arealerna under omställning minskade. För år 2012 medförde detta att den totala arealen jordbruksmark, som var omställd eller under omställning till ekologisk produk-t­ion, inte ökade utan låg i nivå med 2011 års areal. Totalt brukades 478 100 hektar jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder år 2012. Det motsvarar 15,7 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige.

 

Figur A. Arealer jordbruksmark brukade med ekologiska produktions-metoder

 

 

Figur B. Andel jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i förhållande till total areal jordbruksmark

 

Den totala arealen som brukas med ekologiska produktionsmetoder har ökat kontinuerligt under många år. På grund av minskade arealer under omställning  år 2012 var den dock i stort sett oförändrad jämfört med år 2011. I statistiken kan vi också se att antalet företag med ekologisk produktion minskat om än marginellt.

En möjlig förklaring till att ökningen har avstannat är att de företag som sett en lönsamhet i att ställa om när miljöersättningen differentierades i det nya Landsbygdsprogrammet 2007 nu gjort det. Under åren som följde efter ändringen i ersättningsnivåerna ökade andelen certifierade arealer kraftigt. Ändringen i ersättningsnivåerna innebär att certifierad produktion ger högre ersättning än s.k. kretsloppsinriktad produktion. Certifierad produktion gör det möjligt sälja produkter som ekologiska. Produkterna får då märkas med EU:s logotyp för ekologisk produktion och för de som också är KRAV-anslutna även med KRAV:s logotyp. Osäkerhet kring utformandet av det kommande Landsbygdsprogrammet och marknadssituationen i allmänhet är andra möjliga förklaringsfaktorer. I underlaget till detta Statistiska meddelande finns dock inte information för att göra en bedömning av vilken eller vilka faktorer som haft störst inverkan på utvecklingen.

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2012 till 371 200 hektar eller 14,2 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Jämfört med år 2011 låg den totala arealen ekologiskt brukad åkermarkmark på en i stort sett oförändrad nivå.

Den omställda arealen åkermark fortsatte däremot att öka och uppgick år 2012 till 329 600 hektar eller 12,6 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Det motsvarar en ökning med 28 800 hektar eller 10 % jämfört med 2011.

Betesmark

Den totala arealen betesmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2012 till 106 900 hektar eller 24,3 % av den totala arealen betesmark i Sverige. Precis som för åkermarken låg den ekologiska betesmarksarealen i stort sett i nivå med 2011 års areal.

Den omställda arealen betesmark uppgick år 2012 till 95 100 hektar eller 21,6 % av den totala arealen betesmark. Jämfört med 2011 är det en ökning med 10 200 hektar eller 12 %.

Den ekologiska odlingen fördelad per län

I figur C redovisas den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i förhållande till den totala arealen jordbruksmark per län. Jämtlands och Värmlands län har störst andel ekologiskt brukad areal och de har även den största andelen omställd areal. Men även arealmässigt stora jordbrukslän såsom Västra Götalands och Östergötlands län har stor andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Skåne är det län som har lägst andel ekologiskt odlad jordbruksmark, men även Blekinge, Hallands och Norrbottens län är exempel på län med relativt låga andelar.

Figur C. Andel omställd areal och areal under omställning i förhållande till total areal jordbruksmark per län 2012

I figur D redovisas respektive läns andel av den totala arealen ekologisk odling i riket. Figuren visar att Västra Götalands län stod för drygt 23 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2012, samtidigt som länets totala jordbruksmark utgjorde drygt 17 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Detta kan jämföras med Skåne, vars totala areal jordbruksmark utgjorde drygt 16 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige, d.v.s. i nivå med Västra Götalands andel. Men Skåne stod endast för knappt 6 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark.

Figur D. Länens andel av den totala ekologiska odlingen i riket, omställd och under omställning, 2012

I figur E redovisas andelen ekologiskt brukad åker- respektive betesmark fördelad per län. Andelen betesmark inom den ekologiska odlingen uppgick totalt till 22 % år 2012. Detta kan ställas i relation till den totala andelen betesmark i Sverige (konventionell + ekologisk) som 2012 var drygt 14 %.

Figur E. Åker- och betesmarkens respektive andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2012

Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan

Av figur F framgår att den ekologiska växtodlingen domineras av vallodling (inkl. frövall). År 2012 uppgick den omställda arealen slåtter- och betesvall till 210 000 hektar, vilket motsvarar närmare 64 % av den omställda arealen åkermark. Motsvarande siffror för spannmål var 78 000 hektar respektive 24 %. Havre står för drygt en tredjedel av den ekologiska spannmålsodlingen.

Jämfört med år 2011 så ökade arealen spannmål år 2012 med 6 000 hektar eller drygt 8 %, samtidigt som arealen vall ökade med 21 400 hektar eller drygt 11 %.

Figur F. Olika grödgruppers andel av den totala omställda arealen åkermark 2012

KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län

I figur G redovisas hur stor andel av arealerna i respektive län som brukades enligt KRAV:s regelverk 2012. På riksnivå var närmare 79 % av arealerna anslutna till KRAV, vilket är i nivå med 2011. I de flesta län dominerar KRAV, men det finns undantag. I Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län är andelen KRAV-anslutna arealer betydligt lägre än för riket som helhet.

Figur G. Andel arealer som brukades enligt KRAV:s regelverk 2012

 [1] Rådets förordning EG nr 834/2007 av den 27 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91