Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2014

JO 10 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Ökad veteareal och minskad areal för raps och rybs

Av tablå A framgår att arealen åkermark preliminärt är 2 594 100 hektar år 2014. Det är en minskning med 10 500 hektar (‑0,4 %) jämfört med 2013. Den totala arealen betesmark är preliminärt 434 700 hektar år 2014, vilket är en minskning med 8 200 hektar (‑2 %) jämfört med år 2013. Det är färre som har sökt stöd 2014 vilket kan bidra till att jordbruksmarksarealen minskar totalt. Att betesmarksarealen minskar mer procentuellt sett än åkermarksarealen kan bero på att det inte går att söka nya miljöåtaganden 2014.

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 036 100 hektar år 2014. Det är en ökning med 51 600 hektar (+5 %) jämfört med år 2013. Arealen höstvete ökar preliminärt mest med 170 100 hektar (+81 %) medan arealen vårvete minskar med 42 000 hektar (‑36 %). Detta ger tillsammans att arealen för vete ökar med 128 100 hektar (+39 %), jämfört med 2013. Den totala vetearealen år 2014 är preliminärt 454 300 hektar, vilket är den största som någonsin har uppmätts. Arealerna för korn och havre minskar båda preliminärt, för korn är minskningen 57 100 hektar (‑15 %) och för havre 33 100 hektar (‑16 %). Resterande spannmålsgrödor, råg, rågvete och blandsäd (benämnt ”därav resterande” i tablå A) ökar tillsammans med 13 700 hektar (+21 %) jämfört med 2013. Rågvete och råg som är höstsådda grödor ökar preliminärt medan blandsäd som sås på våren minskar.

Arealen baljväxter är preliminärt 44 500 hektar, vilket är en ökning med 4 500 hektar (+11 %) jämfört med år 2013. Arealen vall och grönfoderväxter som består av majs, grönfoder samt slåtter- och betesvall, är preliminärt 1 169 900 hektar år 2014, vilket är en minskning med 8 000 hektar (‑0,7 %) jämfört med år 2013.

Arealen potatis upptar preliminärt 24 000 hektar år 2014, vilket är oförändrat jämfört med år 2013. Sockerbetsarealen minskar jämfört med 2013 med 1 800 hektar (‑5 %).

Arealen raps och rybs är preliminärt 96 600 hektar år 2014. Det är en minskning 29 100 hektar (‑23 %) jämfört med år 2013. Arealen med höstraps har preliminärt ökat med 8 200 hektar (+11 %) till 79 800 hektar medan arealen med vårraps preliminärt minskat med 36 200 hektar (‑71 %) till 14 700 hektar.

Arealen i träda är preliminärt 129 400 hektar år 2014. Det är en minskning med 28 700 hektar (‑18 %) jämfört med år 2013. Sedan 2010 har arealen träda minskat med 47 400 hektar (‑27 %). Under 2008 försvann kravet på att en del areal måste ligga i träda, vilket tydligt kan ses i figur A.

 

Tablå A. Jordbruksmarkens fördelning. Hela riket, hektar (avrundade
värden)

 

2010

2011

2012

2013

2014 prel.

Spannmål

962 800

992 800

1 000 200

984 500

1 036 100

därav vete

400 000

416 800

368 400

326 200

454 300

därav korn

318 800

327 800

373 800

392 600

335 400

därav havre

164 400

181 200

196 200

200 600

167 500

därav resterande

79 600

67 000

61 800

65 100

78 800

Baljväxter

46 100

41 700

40 300

40 000

44 500

Vall och grönfoderväxter

1 194 700

1 195 300

1 177 100

1 177 800

1 169 900

Potatis

27 200

27 700

24 700

23 900

24 000

Sockerbetor

37 900

39 600

39 000

36 200

34 400

Raps och rybs

110 200

94 900

110 000

125 700

96 600

Övriga växtslag1

67 200

63 000

55 500

51 200

53 100

Träda

176 800

154 200

151 500

158 100

129 400

Ospecificerad åkermark2

10 500

9 800

9 800

7 200

6 100

Summa åkermark

2 633 500

2 618 900

2 608 300

2 604 500

2 594 100

Summa betesmark och slåtteräng

451 900

446 900

440 600

442 900

434 700

Summa jordbruksmark

3 085 400

3 065 800

3 048 800

3 047 400

3 028 800


1)       Frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter samt alla övriga mindre åkergrödor som inte ingår i ovanstående redovisning. I arealen för trädgårdsväxter ingår fr.o.m. år 2005 kryddväxter och utsäde för grönsaker.

2)       Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

 

I figur A visas förändringen för vissa grödgrupper från 1999 till preliminära uppgifter för 2014. Sedan 1999 har spannmålsarealen minskat med 10 %, arealen träda minskat med 52 % medan arealerna för vall och grönfoderväxter samt raps och rybs ökat med 19 % respektive 27 %.

 

Figur A. Areal i tusen hektar för utvalda grödgrupper åren 1999–2014
(preliminärt)

Av figur B framgår att spannmålsodlingen år 2014 preliminärt upptar 34 % av den totala arealen jordbruksmark, vall och grönfoderväxter 39 %, betesmark 14 % och träda 4 %. Endast en mindre del av arealen utnyttjas för odling av baljväxter, potatis, sockerbetor, raps och rybs respektive övriga växtslag. Det är små skillnader mellan slutlig statisk 2013 och preliminär statistik 2014.

 

Figur B. Jordbruksmarkens användning slutlig statistik 2013 och preliminär statistik 2014

 

Av figur C framgår att inom spannmålsodlingen är odlingen av vete störst med 44 % av arealen, därefter kommer korn med 32 % och havre med 16 % av arealen. Rågvete svarar för 4 % av arealen, råg för 3 % och blandsäd svarar för 1 % var av arealen.

Sedan 2013 har andelen vete ökat från 33 % till 44 % av spannmålsarealen, medan andelen korn och havre har minskat från 40 % till 32 % respektive från 20 % till 16 % av spannmålsarealen.

 

Figur C. Spannmålsarealens fördelning slutlig statistik 2013 och preliminär statistik 2014

 

Jordbruksmarkens fördelning per län

Av figur D framgår att en stor del av landets åkermark finns i Västra Götalands län och i Skåne län år 2014. Sammanlagt finns preliminärt 907 814 hektar åkermark i dessa län, vilket motsvarar 35 % av den totala åkermarken i Sverige. Vidare finns störst areal betesmark och slåtteräng i Kalmar län med 72 192 hektar, följt av Västra Götalands län, 59 649 hektar samt Skåne län, med 55 141 hektar.

 

Figur D. Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2014
(preliminärt)

 

Figur E visar den procentuella andelen av åkermarken per län som ligger i träda år 2014 (preliminär statistik). I Sverige är det 5 % av åkermarken som ligger i träda. Stockholms län har störst andel åkermark i träda, 13 %, medan Skåne län har minst andel åkermark i träda, 0,9 %. Övriga län som också har mindre än 2 % av åkermarken i träda är Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Västernorrlands och Jämtlands län.

 

Figur E. Procentuell andel av åkermarken i träda per län 2014 (preliminärt)

 

Jämförelse mellan preliminär statistik för 2013 och slutlig statistik för 2013

2011 var första året då preliminär statistik över arealanvändningen baserades på ett preliminärt LBR. Preliminär statistik för 2010 och tidigare år har enbart baserats på de arealer som brukarna angett i sin SAM-ansökan. I detta Statistiska meddelande (SM) har samma metod använts som för 2011, alltså ett preliminärt LBR. Preliminärt LBR för 2014 baseras på LBR för 2013 tillsammans med arealer i SAM-ansökan för 2014.

I tablå B finns information om skillnader mellan den preliminära statistiken och den slutliga statistiken för 2013 samt preliminär statistik för 2014. De största skillnaderna mellan preliminär statistik och slutlig statistik, år 2013, var för vall och grönfoder som justerades upp med knappt 9 400 hektar (+0,8 %), träda som justerades upp med drygt 7 300 hektar (+5 %), höstraps som justerades ned med knappt 6 000 hektar (-8 %) och höstvete som justerades ned med knappt 4 800 hektar (-2 %).

 

Tablå B. Jämförelse av arealer, preliminär statistik 2013, slutlig statistik 2013 och preliminär statistik 2014, hektar

 

Preliminär
statistik 2013

Slutlig
statistik 2013

Preliminär
statistik 2014

Spannmål

988 284

984 490

1 036 071

därav höstvete

214 624

209 860

379 949

därav vårvete

116 329

116 353

74 326

därav råg

25 623

25 127

27 227

därav höstkorn

13 854

13 701

13 381

därav vårkorn

375 974

378 867

322 061

därav havre

201 964

200 581

167 518

därav rågvete

24 159

23 059

38 339

därav blandsäd

15 757

16 943

13 270

Baljväxter

40 275

39 973

44 494

Vall och grönfoderv.

1 168 495

1 177 849

1 169 859

Potatis

23 989

23 876

23 958

Sockerbetor

36 250

36 234

34 401

Raps och rybs

129 854

125 656

96 570

därav höstraps

77 617

71 638

79 840

därav vårraps

49 284

50 949

14 733

därav höstrybs

416

319

762

därav vårrybs

2 537

2 751

1 234

Övriga växtslag

52 797

51 173

53 119

Träda

150 792

158 113

129 437

Ospecificerad åkermark

9 834

7 166

6 145

Summa åkermark

2 600 569

2 604 531

2 594 054

Summa betesmark och slåtteräng

440 069

442 896

434 734

Summa jordbruksmark

3 040 637

3 047 426

3 028 788