Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1403

Ekologisk växtodling 2013
Omställda arealer och arealer under omställning
Organic farming 2013, converted areas and areas under conversion
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Arealen under omställning minskade för tredje året i rad

År 2010 låg 109 400 hektar jordbruksmark under omställning till ekologisk produktion. Därefter har arealen minskat kraftigt och 2013 var arealen under omställning 41 200 hektar en minskning med 62 % sedan 2010.

Fortsatt ökning av den omställda arealen

Den omställda arealen jordbruksmark var 460 300 hektar 2013, en ökning med drygt 8 % jämfört med 2012. År 2013 var drygt 15 % av Sveriges jordbruksmark omställd till ekologisk produktion.

Totalt brukas 500 000 ha ekologiskt

Om man summerar de omställda arealerna och arealerna under omställning så utgjorde de 501 500 hektar år 2013, vilket motsvarar 16,5 % av Sveriges totala jordbruksmark. Jämfört med 2012 var det en ökning med knappt 5 %. En del av denna ökning kan dock bero på en viss underrapportering 2012, dvs. att en del av ökningen mellan 2012 och 2013 skedde redan 2012. Trenden i ökningstakten av den ekologiska arealen, under de två senaste åren, är avtagande.