Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Fortsatt minskning av arealer under omställning
Den ekologiska odlingen fördelad per län
Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan
KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisas uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. Redovisningen avser odlade arealer som följer gällande EU-regelverk[1] för ekologisk produktion. I praktiken innebär det att de produkter som odlingen resulterar i antingen

-          får märkas och säljas, eller

-          är under omställning för att i framtiden få märkas och säljas

på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produkt­ionen uppfyller antingen KRAV:s  eller Demeters villkor för märkning. Mark som brukats med konventionella brukningsmetoder måste, under en övergångsperiod, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan den kan godkännas som omställd. Omställningsperioden i växtodlingen är i de flesta fall två växtodlingssäsonger.

I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Uppgifterna som ligger till grund för detta Statistiska meddelande hämtas in från ovan nämnda kontrollorgan. Det är viktigt att påpeka att de redovisade arealerna avser samtliga arealer som följer EU-regelverket för ekologisk produktion samt är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. De arealer som redovisas i denna publikation skiljer sig därför från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.

I text, figurer och tabeller görs jämförelser med totala arealer för hela riket och länen, dvs. totala arealer konventionell och ekologisk produktion. Dessa siffror är hämtade från Jordbruksverkets publicering av officiell statistik över jordbruksmarkens användning. Det bör påpekas att siffrorna för ekologisk produktion, på grund av metod- och definitionsskillnader, inte är helt jämförbara med uppgifterna över den totala arealen i riket och länen. Skillnaderna bedöms dock inte vara så stora att de påverkar jämförelserna av t.ex. andel ekologisk åker- respektive betesmark på riksnivå och länsnivå i nämnvärd utsträckning. Däremot kan resultaten på kommunnivå eller enskilda grödor påverkas.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”.

Fortsatt minskning av arealer under omställning

 

Jordbruksmark

Arealen jordbruksmark som var omställd till ekologisk produktion ökade under år 2013 med 35 700 hektar eller drygt 8 % jämfört med år 2012. Den omställda arealens andel av den totala jordbruksmarken i Sverige uppgick år 2013 till 15 % (se figur A och B).

Samtidigt minskade arealerna under omställning till ekologisk produktion med närmare 23 % eller motsvarande 12 200 hektar. Detta var tredje året i följd som arealerna under omställning minskade.

Den totala arealen jordbruksmark, som var omställd eller under omställning till ekologisk produkt­ion var 2013 501 500 hektar. Det motsvarar 16,5 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Jämfört med 2012 ökade arealen med 23 400 hektar eller knappt 5 %. En del av denna ökning kan dock bero på viss underrapportering 2012, dvs. att en del av ökningen mellan 2012 och 2013 skedde redan 2012. Trenden i ökningstakten av den ekologiska arealen, under de två senaste åren, är dock avtagande.

Figur A. Arealer jordbruksmark brukade med ekologiska produktions-metoder

 

 

Figur B. Andel jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i förhållande till total areal jordbruksmark

 

Den totala arealen som brukas med ekologiska produktionsmetoder har ökat kontinuerligt under många år. Denna ökning fortsatte även under 2012 och 2013 om än med avtagande ökningstakt. Att ökningstakten avtagit beror på minskade arealer under omställning.

En möjlig förklaring till att ökningstakten har avtagit är att de företag som sett en lönsamhet i att ställa om när miljöersättningen differentierades i det nya Landsbygdsprogrammet 2007 nu gjort det. Åren efter ändringen i ersättning­s­nivåerna ökade andelen certifierade arealer kraftigt. Ändringen i ersättnings­nivåerna innebär att certifierad produktion ger högre ersättning än så kallad kretsloppsinriktad produktion. Certifierad produktion gör det möjligt att sälja produkter som ekologiska. Produkterna får då märkas med EU:s logotyp för ekologisk produktion och för de som också är KRAV-anslutna även med KRAV:s logotyp. Fortsatt osäkerhet kring utformandet av det kommande Landsbygdsprogrammet och marknadssituationen i allmänhet är andra möjliga förklaringsfaktorer. I underlaget till detta Statistiska meddelande finns dock inte information för att göra en bedömning av vilken eller vilka faktorer som haft störst inverkan på utvecklingen.

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2013 till 390 600 hektar eller 15 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Det motsvarar en ökning med 19 400 hektar eller drygt 5 % jämfört med 2012.

Den omställda arealen åkermark fortsatte att öka och uppgick år 2013 till 359 300 hektar eller närmare 14 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Det motsvarar en ökning med 29 800 hektar eller 9 % jämfört med 2012. Arealen åkermark under omställning minskade med 10 400 hektar eller nästan 25 % jämfört med 2012.

Betesmark

Den totala arealen betesmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2013 till 110 900 hektar eller 25 % av den totala arealen betesmark i Sverige. Det motsvarar en ökning med 4 000 hektar eller närmare 4 % jämfört med 2012.

Den omställda arealen betesmark uppgick år 2013 till 101 000 hektar, vilket motsvarar nästan 23 % av den totala arealen betesmark. Jämfört med 2012 är det en ökning med 5 900 hektar eller 6 %. Arealen betesmark under omställning fortsatte att minska.

Den ekologiska odlingen fördelad per län

I figur C redovisas den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i förhållande till den totala arealen jordbruksmark per län. Jämtlands och Värmlands län har störst andel ekologiskt brukad areal. Även arealmässigt stora jordbrukslän såsom Västra Götalands och Östergötlands län har stor andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Skåne län har lägst andel ekologiskt odlad jordbruksmark, men även Blekinge och Hallands län är exempel på län med relativt låga andelar.

Figur C. Andel omställd areal och areal under omställning i förhållande till total areal jordbruksmark per län 2013

I figur D redovisas respektive läns andel av den totala arealen ekologisk odling i riket samt länens andel av den totala arealen jordbruksmark. Figuren visar att Västra Götalands län stod för 23 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2013, samtidigt som länets totala jordbruksmark utgjorde drygt 17 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Detta kan jämföras med Skåne, vars totala areal jordbruksmark utgjorde drygt 16 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Skåne stod dock endast för knappt 6 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark.

Figur D. Länens andel av total ekologisk areal jordbruksmark i riket samt länens andel av total areal jordbruksmark i riket 2013

I figur E redovisas andelen ekologiskt brukad åker- respektive betesmark per län. Andelen betesmark inom den ekologiska odlingen uppgick totalt till 22 % år 2013. Detta kan ställas i relation till den totala andelen betesmark i Sverige som 2013 var närmare 15 %.

Figur E. Åker- och betesmarkens andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark, omställd och under omställning 2013

Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan

Av figur F framgår att den ekologiska växtodlingen domineras av vallodling (inkl. frövall). År 2013 uppgick den omställda arealen slåtter- och betesvall till 229 600 hektar, vilket motsvarar närmare 64 % av den omställda arealen åkermark. Motsvarande siffror för spannmål var 84 600 hektar respektive 24 %. Havre står för drygt en tredjedel av den ekologiska spannmålsodlingen.

Jämfört med år 2012 så ökade arealen spannmål år 2013 med 6 700 hektar eller närmare 9 %, samtidigt som arealen vall ökade med 19 600 hektar eller drygt 9 %.

Figur F. Olika grödgruppers andel av den totala omställda arealen åkermark 2012

KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län

I figur G redovisas hur stor andel av arealerna i respektive län som brukades enligt KRAV:s regelverk 2013. På riksnivå var 77 % av arealerna anslutna till KRAV. I de flesta län dominerar KRAV, men det finns undantag. I Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län är andelen KRAV-anslutna arealer betydligt lägre än för riket som helhet.

Figur G. Andel arealer som brukades enligt KRAV:s regelverk 2013

 [1] Rådets förordning EG nr 834/2007 av den 27 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91