Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2014

JO 10 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2014, hektar

6b. Number of holdings with areas by size group 2014, hectares

Gröda

Åkerareal inom storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-200,0

200,1-300,0

300,1-400,0

400,1-500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

6 775

2 646

972

386

193

240

11 212

Vårvete

2 270

1 088

416

159

85

103

4 121

Råg

959

407

156

83

39

70

1 714

Höstkorn

486

300

118

43

19

29

995

Vårkorn

11 256

3 066

1 005

375

176

230

16 108

Havre

10 013

2 079

610

233

90

122

13 147

Rågvete

1 488

706

237

106

45

63

2 645

Blandsäd

1 116

255

62

33

14

18

1 498

Summa spannmål

20 041

3 998

1 230

456

213

273

26 211

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

887

644

353

168

79

97

2 228

Konservärter

255

195

85

40

20

32

627

Bruna bönor

12

19

4

..

..

..

39

Majs

559

342

120

54

26

34

1 135

Grönfoder

3 811

921

262

95

42

58

5 189

Slåtter- och betesvall

48 548

4 140

1 213

452

215

270

54 838

Frövall

239

192

102

56

31

58

678

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

2 205

431

157

64

40

32

2 929

Potatis för stärkelse

207

85

40

19

9

7

367

Sockerbetor

1 043

460

196

87

47

82

1 915

Höstraps

1 843

1 031

479

201

108

162

3 824

Vårraps

413

285

123

63

32

43

959

Höstrybs

37

15

4

5

-

4

65

Vårrybs

40

35

11

6

3

3

98

Summa raps och rybs

2 279

1 306

577

252

129

188

4 731

Oljelin

95

91

55

31

14

26

312

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

798

186

120

61

36

88

1 289

Trädgårdsväxter

1 957

282

108

35

25

40

2 447

Andra växtslag

856

198

70

29

19

27

1 199

Träda

14 600

2 440

833

311

161

204

18 549

Ospecificerad åkermark

1 690

-

-

-

-

-

1 690

Summa åkermark

56 165

4 397

1 277

466

218

275

62 798

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

29 232

2 915

825

303

148

184

33 607

Slåtteräng

1 676

159

45

17

5

14

1 916

Skogsbete

880

151

50

12

5

6

1 104

Fäbodbete

186

14

3

-

-

-

203

Alvarbete

235

65

..

..

-

-

323

Mosaikbetesmarker

218

46

15

12

4

5

300

Ospecificerad betesmark

1 211

-

-

-

-

-

1 211

Summa betesmark och slåtteräng

31 024

2 932

826

304

149

185

35 420


Anm. För varje gröda redovisas antalet företag som har odling av respektive gröda. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en gröda.