Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2016

JO 10 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Areal efter storleksgrupp åker 2016, hektar

6a. Areas by size group arable land, 2016, hectares

Gröda

Åkerareal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-200,0

200,1-300,0

300,1-400,0

400,1-500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

81 530

95 649

65 462

39 923

26 932

65 512

375 007

Vårvete

20 399

21 190

12 334

7 795

3 679

10 796

76 192

Råg

5 089

3 552

2 029

948

1 328

3 703

16 650

Höstkorn

4 667

5 328

3 475

1 915

1 033

2 760

19 179

Vårkorn

104 065

82 995

47 766

25 568

14 708

33 053

308 154

Havre

78 732

48 993

24 448

11 903

4 363

12 430

180 869

Höstrågvete

8 763

8 061

4 022

2 135

1 883

3 066

27 930

Vårrågvete

937

946

618

111

68

184

2 864

Blandsäd

5 739

3 500

1 607

794

541

583

12 764

Summa spannmål

309 922

270 212

161 761

91 093

54 535

132 086

1 019 610

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

11 433

14 532

10 844

6 178

3 838

9 015

55 841

Konservärter

2 012

2 759

1 558

718

558

1 575

9 180

Bruna bönor

101

256

124

113

-

40

634

Majs

3 830

5 069

3 613

1 518

1 211

2 206

17 447

Grönfoder

15 688

12 810

6 642

2 794

1 410

2 957

42 300

Slåtter- och betesvall

633 948

211 282

97 194

42 084

20 371

42 769

1 047 647

Frövall

2 638

3 796

3 569

2 466

1 228

4 579

18 278

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

5 953

4 335

2 752

1 347

1 074

1 874

17 335

Potatis för stärkelse

2 005

2 077

1 038

775

443

537

6 875

Sockerbetor

6 703

6 945

5 346

2 825

2 205

6 652

30 676

Höstraps

16 651

19 186

14 531

8 133

6 750

18 209

83 459

Vårraps

1 298

1 997

1 251

762

905

1 221

7 434

Höstrybs

229

135

200

92

68

242

966

Vårrybs

329

465

143

52

69

36

1 094

Summa raps och rybs

18 506

21 783

16 125

9 039

7 792

19 708

92 953

Oljelin

1 106

1 888

1 854

922

732

1 900

8 403

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

5 767

1 796

1 135

733

170

1 949

11 552

Trädgårdsväxter

6 683

2 497

1 649

883

976

2 023

14 711

Andra växtslag

3 401

1 277

643

259

48

459

6 087

Träda

101 124

31 292

14 674

7 846

4 108

9 597

168 641

Ospecificerad åkermark

11 432

-

-

-

-

-

11 432

Summa åkermark

1 142 253

594 607

330 523

171 593

100 700

239 926

2 579 602

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

246 922

68 131

28 654

12 860

6 020

13 997

376 584

Slåtteräng

7 069

1 119

431

232

35

141

9 027

Skogsbete

11 021

2 171

689

215

16

43

14 154

Fäbodbete

13 167

2 209

813

-

-

-

16 189

Alvarbete

13 984

7 839

3 817

416

-

-

26 056

Mosaikbetesmarker

4 190

508

857

100

56

64

5 774

Ospecificerad betesmark

4 158

-

-

-

-

-

4 158

Summa betesmark och slåtteräng

300 510

81 977

35 261

13 824

6 127

14 245

451 943


Anm. Arealen är fördelad utifrån hur stora arealer företaget de tillhör brukar. Om ett företag brukar t.ex. totalt 250 hektar åkermark fördelat på 130 hektar höstvete, 80 hektar vårkorn och 40 hektar matpotatis så återfinns samtliga dessa arealer i kolumnen 200,1-300,0 hektar.