Statens Jordbruksverk                                             2                                                      JO 10 SM 1702

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4102  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 1 juni 2017.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.