Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2017

JO 10 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Areal efter storleksgrupp åker 2017, hektar. Preliminär statistik

6. Areas by size group arable land 2017, hectares. Preliminary statistics

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-200,0

200,1-300,0

300,1-400,0

400,1-500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

85 570

101 375

73 036

42 464

30 061

75 790

408 296

Vårvete

17 646

18 681

11 141

6 651

2 818

8 843

65 780

Råg

6 021

4 946

3 035

1 348

1 903

4 318

21 571

Höstkorn

4 233

5 191

3 749

1 804

1 380

2 938

19 295

Vårkorn

100 182

81 256

46 847

24 212

13 769

32 370

298 636

Havre

69 812

42 112

21 253

11 854

3 714

10 222

158 967

Höstrågvete

7 902

7 281

4 018

2 200

1 759

2 547

25 708

Vårrågvete

586

602

429

136

-

198

1 951

Blandsäd

4 943

2 729

1 856

575

321

751

11 174

Summa spannmål

296 896

264 172

165 364

91 244

55 725

137 977

1 011 379

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

10 997

14 513

10 924

6 143

4 178

8 980

55 733

Konservärter

618

670

538

242

184

291

2 543

Bruna bönor

117

374

113

99

-

37

740

Majs

3 532

5 203

4 008

1 466

1 381

2 311

17 903

Grönfoder

17 282

13 954

6 690

3 401

1 379

3 411

46 117

Slåtter- och betesvall

610 840

211 336

97 797

45 555

20 565

44 831

1 030 924

Frövall

2 688

3 364

3 427

2 348

1 605

5 324

18 756

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

5 638

4 084

2 642

1 316

1 220

2 148

17 046

Potatis för stärkelse

2 008

2 366

1 161

780

517

590

7 421

Sockerbetor

6 569

6 865

5 351

2 873

2 769

6 586

31 012

Höstraps

19 407

24 920

18 302

10 605

9 362

23 113

105 709

Vårraps

1 171

1 925

1 195

825

554

1 228

6 898

Höstrybs

211

225

147

128

61

233

1 005

Vårrybs

380

567

144

44

60

-

1 195

Summa raps och rybs

21 170

27 638

19 787

11 602

10 037

24 574

114 808

Oljelin

735

1 112

856

475

412

1 064

4 654

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

5 399

1 637

1 095

525

221

1 872

10 749

Trädgårdsväxter

6 657

2 654

1 605

1 079

757

2 131

14 881

Andra växtslag

3 529

1 375

633

304

119

572

6 531

Träda

93 967

29 109

13 492

6 873

3 703

10 040

157 184

Ospecificerad åkermark

10 972

-

-

-

-

-

10 972

Summa åkermark

1 099 613

590 424

335 481

176 325

104 771

252 738

2 559 351

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

242 007

68 902

30 734

12 970

6 642

14 754

376 008

Slåtteräng

7 410

1 242

411

222

36

159

9 479

Skogsbete

10 221

1 732

858

155

21

50

13 037

Fäbodbete

11 615

1 902

667

250

101

-

14 535

Alvarbete

13 814

6 388

4 390

1 347

-

2

25 941

Mosaikbetesmarker

4 332

475

709

124

68

69

5 776

Ospecificerad betesmark

3 913

-

-

-

-

-

3 913

Summa betesmark och slåtteräng

293 311

80 641

37 768

15 068

6 867

15 034

448 691


Anm.:    Arealen är fördelad utifrån hur stora arealer företaget de tillhör brukar. Om ett företag t.ex. brukar totalt 250 hektar åkermark fördelat på 130 hektar höstvete, 80 hektar vårkorn och 40 hektar matpotatis så återfinns samtliga dessa arealer i kolumnen 200,1-300,0 hektar.