Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2017

JO 10 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Areal efter storleksgrupp åker 2017, hektar

6a. Areas by size group arable land 2017, hectares

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-200,0

200,1-300,0

300,1-400,0

400,1-500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

85 417

101 633

73 194

43 141

30 417

75 302

409 105

Vårvete

17 828

18 681

11 219

6 891

3 057

9 089

66 765

Råg

6 022

4 959

3 165

1 340

1 902

4 214

21 602

Höstkorn

4 212

5 200

3 703

1 825

1 363

2 977

19 279

Vårkorn

100 036

81 702

46 096

25 095

13 392

32 227

298 548

Havre

69 560

41 890

21 140

11 792

3 700

10 093

158 175

Höstrågvete

7 924

7 364

3 981

2 215

1 835

2 487

25 806

Vårrågvete

571

603

437

138

-

190

1 940

Blandsäd

4 954

2 922

1 865

608

361

724

11 433

Summa spannmål

296 523

264 955

164 800

93 046

56 026

137 302

1 012 652

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

11 049

14 620

10 855

6 384

4 090

8 899

55 896

Konservärter

600

659

557

242

171

266

2 495

Bruna bönor

117

374

113

99

-

51

755

Majs

3 614

5 220

4 015

1 456

1 373

2 318

17 996

Grönfoder

17 060

14 153

6 816

3 458

1 564

3 362

46 413

Slåtter- och betesvall

613 395

212 054

97 757

45 354

21 534

45 017

1 035 110

Frövall

2 659

3 287

3 359

2 388

1 506

5 409

18 607

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

5 557

4 156

2 651

1 321

1 225

2 179

17 089

Potatis för stärkelse

2 003

2 402

1 176

780

515

604

7 479

Sockerbetor

6 539

6 996

5 349

2 879

2 740

6 679

31 182

Höstraps

19 318

25 042

18 178

10 708

9 138

23 151

105 535

Vårraps

1 134

1 867

1 168

864

559

1 047

6 639

Höstrybs

200

216

151

122

38

254

981

Vårrybs

370

518

142

59

24

55

1 167

Summa raps och rybs

21 022

27 642

19 638

11 754

9 760

24 507

114 322

Oljelin

710

1 031

839

481

398

1 080

4 539

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

5 444

1 628

1 092

526

231

1 884

10 805

Trädgårdsväxter

6 677

2 680

1 630

1 083

712

2 164

14 946

Andra växtslag

3 607

1 311

616

293

89

598

6 514

Träda

95 704

29 790

13 955

7 124

3 831

10 211

160 615

Ospecificerad åkermark

10 912

-

-

-

-

-

10 912

Summa åkermark

1 103 193

592 957

335 217

178 668

105 762

252 530

2 568 328

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

243 777

69 570

30 939

12 381

6 425

14 718

377 810

Slåtteräng

7 785

1 240

418

212

16

179

9 850

Skogsbete

10 596

1 775

856

137

22

50

13 436

Fäbodbete

13 490

1 902

667

-

250

-

16 309

Alvarbete

13 805

6 410

4 489

1 248

-

2

25 955

Mosaikbetesmarker

4 405

468

723

124

69

78

5 867

Ospecificerad betesmark

3 717

-

-

-

-

-

3 717

Summa betesmark och slåtteräng

297 576

81 365

38 092

14 101

6 782

15 028

452 944


Anm.:   Arealen är fördelad utifrån hur stora arealer företaget de tillhör brukar. Om ett företag t.ex. brukar totalt 250 hektar åkermark fördelat på 130 hektar höstvete, 80 hektar vårkorn och 40 hektar matpotatis så återfinns samtliga dessa arealer i kolumnen 200,1-300,0 hektar.