Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2017

JO 10 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2017

6b. Number of holdings with areas by size group arable land 2017

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-200,0

200,1-300,0

300,1-400,0

400,1-500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

6 285

2 653

1 073

427

211

314

10 963

Vårvete

2 001

940

395

170

79

124

3 709

Råg

764

319

140

55

45

62

1 385

Höstkorn

582

348

180

73

38

63

1 284

Vårkorn

9 947

2 951

1 051

408

192

277

14 826

Havre

8 904

1 942

644

249

89

141

11 969

Höstrågvete

1 052

486

175

77

48

46

1 884

Vårrågvete

89

58

25

9

-

5

186

Blandsäd

1 009

251

89

31

14

29

1 423

Summa spannmål

17 827

3 850

1 324

509

235

344

24 089

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

1 604

1 129

541

246

127

192

3 839

Konservärter

59

49

30

13

8

7

166

Bruna bönor

18

28

8

..

-

..

58

Majs

472

354

164

52

38

54

1 134

Grönfoder

3 667

959

297

124

47

68

5 162

Slåtter- och betesvall

43 547

3 971

1 311

502

229

339

49 899

Frövall

412

189

120

72

42

87

922

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

1 995

412

175

62

45

46

2 735

Potatis för stärkelse

207

106

43

19

11

12

398

Sockerbetor

785

388

189

74

55

80

1 571

Höstraps

2 075

1 333

636

268

166

256

4 734

Vårraps

177

141

61

31

18

34

462

Höstrybs

38

25

10

8

3

9

93

Vårrybs

47

37

7

..

..

..

97

Summa raps och rybs

2 304

1 479

678

291

173

266

5 191

Oljelin

66

67

47

20

15

25

240

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

775

171

102

60

36

94

1 238

Trädgårdsväxter

1 596

296

122

42

32

45

2 133

Andra växtslag

1 187

215

75

33

16

32

1 558

Träda

17 031

3 319

1 183

456

227

328

22 544

Ospecificerad åkermark

2 954

-

-

-

-

-

2 954

Summa åkermark

51 878

4 252

1 382

520

239

347

58 618

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

27 664

2 860

917

343

159

236

32 179

Slåtteräng

1 791

150

48

17

5

18

2 029

Skogsbete

886

165

60

11

6

9

1 137

Fäbodbete

192

15

..

-

..

-

211

Alvarbete

206

61

26

..

-

..

300

Mosaikbetesmarker

413

83

41

16

8

16

577

Ospecificerad betesmark

1 203

-

-

-

-

-

1 203

Summa betesmark och slåtteräng

29 510

2 882

921

348

160

237

34 058


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.