Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Areal efter storleksgrupp åker 2018, hektar. Preliminär statistik

6. Areas by size group arable land 2018, hectares. Preliminary statistics

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

59 595

72 848

53 333

33 112

22 408

56 658

297 955

Vårvete

19 436

21 578

15 538

10 207

4 372

14 921

86 053

Råg

5 098

4 504

3 506

1 454

1 767

3 533

19 863

Höstkorn

3 208

3 975

2 880

1 596

946

2 435

15 040

Vårkorn

113 912

99 982

62 624

35 469

20 047

49 638

381 672

Havre

70 219

42 697

22 841

12 671

4 678

13 077

166 183

Höstrågvete

4 887

4 451

2 469

1 796

1 108

2 064

16 775

Vårrågvete

548

552

358

9

-

234

1 701

Blandsäd

4 526

2 759

1 682

403

358

1 201

10 929

Summa spannmål

281 429

253 347

165 231

96 717

55 685

143 761

996 171

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

9 459

13 121

9 904

6 436

3 839

10 031

52 790

Konservärter

747

897

650

488

123

396

3 300

Bruna bönor

115

368

127

135

-

51

796

Majs

3 323

5 126

4 169

1 449

1 363

2 797

18 227

Grönfoder

19 523

15 732

8 178

3 207

2 203

3 485

52 327

Slåtter- och betesvall

605 361

213 842

102 933

46 946

22 421

49 287

1 040 790

Frövall

2 915

3 115

3 674

2 686

1 256

6 117

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

5 110

4 049

2 440

1 248

1 034

2 264

16 146

Potatis för stärkelse

2 042

2 384

1 246

928

347

862

7 809

Sockerbetor

5 900

6 401

5 728

2 965

2 462

7 288

30 744

Höstraps

15 627

21 007

16 792

10 842

7 983

21 787

94 038

Vårraps

1 921

2 426

1 577

1 037

629

1 914

9 505

Höstrybs

203

238

161

146

14

93

855

Vårrybs

472

491

225

-

65

85

1 338

Summa raps och rybs

18 223

24 162

18 755

12 025

8 690

23 879

105 735

Oljelin

411

1 006

630

299

332

932

3 611

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

5 114

1 664

894

459

199

1 830

10 160

Trädgårdsväxter

6 352

2 685

1 946

505

803

2 341

14 632

Andra växtslag

3 386

1 405

820

419

242

813

7 087

Träda

91 213

29 547

14 800

7 738

4 359

11 200

158 858

Ospecificerad åkermark

10 774

-

-

-

-

-

10 774

Summa åkermark

1 071 398

578 852

342 126

184 651

105 358

267 336

2 549 721

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

241 549

68 857

32 170

12 712

6 784

15 104

377 177

Slåtteräng

8 348

1 287

523

177

19

171

10 525

Skogsbete

10 588

1 549

767

166

30

80

13 179

Fäbodbete

12 111

1 736

1 022

250

8

-

15 127

Alvarbete

13 537

6 559

4 563

1 266

38

2

25 966

Mosaikbetesmarker

4 430

496

717

91

77

121

5 932

Ospecificerad betesmark

3 629

-

-

-

-

-

3 629

Summa betesmark och slåtteräng

294 192

80 484

39 762

14 663

6 955

15 478

451 535


Anm.:    Arealen är fördelad utifrån hur stora arealer företaget de tillhör brukar. Om ett företag t.ex. brukar totalt 250 hektar åkermark fördelat på 130 hektar höstvete, 80 hektar vårkorn och 40 hektar matpotatis så återfinns samtliga dessa arealer i kolumnen 200,1-300,0 hektar.