Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Areal efter storleksgrupp åker 2018, hektar

6a. Areas by size group arable land 2018, hectares

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

58 757

72 274

52 400

32 403

22 379

56 261

294 474

Vårvete

19 166

21 374

15 711

10 121

4 459

14 871

85 703

Råg

5 084

4 374

3 526

1 476

1 668

3 507

19 635

Höstkorn

3 127

3 853

2 825

1 632

995

2 396

14 827

Vårkorn

113 601

100 068

62 327

35 462

19 645

50 347

381 450

Havre

68 565

42 170

22 621

12 768

4 732

12 739

163 595

Höstrågvete

4 818

4 338

2 407

1 817

1 041

1 976

16 399

Vårrågvete

512

513

324

47

-

261

1 657

Blandsäd

4 660

3 308

1 726

492

462

1 147

11 796

Summa spannmål

278 290

252 272

163 868

96 219

55 382

143 505

989 536

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

9 306

13 101

9 963

6 422

3 614

9 976

52 382

Konservärter

761

904

635

496

128

389

3 313

Bruna bönor

116

362

116

114

-

51

760

Majs

3 376

5 143

4 104

1 527

1 240

2 954

18 344

Grönfoder

18 946

16 023

8 352

3 567

2 176

4 017

53 082

Slåtter- och betesvall

608 658

214 964

104 063

47 699

21 490

50 587

1 047 461

Frövall

2 809

3 124

3 640

2 520

1 402

6 098

19 593

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

5 084

3 983

2 399

1 150

1 075

2 300

15 992

Potatis för stärkelse

2 055

2 444

1 236

823

374

890

7 821

Sockerbetor

5 906

6 444

5 667

2 950

2 460

7 257

30 684

Höstraps

14 576

19 652

15 813

9 964

7 559

20 442

88 007

Vårraps

1 884

2 220

1 509

1 011

645

2 023

9 293

Höstrybs

153

222

140

145

-

78

737

Vårrybs

448

361

267

-

66

82

1 224

Summa raps och rybs

17 061

22 455

17 728

11 120

8 271

22 625

99 261

Oljelin

415

1 028

601

238

341

997

3 620

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

5 035

1 638

881

431

186

1 795

9 965

Trädgårdsväxter

6 309

2 716

1 982

514

802

2 326

14 649

Andra växtslag

3 315

1 325

711

341

267

619

6 576

Träda

92 951

31 774

15 615

8 291

4 866

11 635

165 131

Ospecificerad åkermark

11 006

-

-

-

-

-

11 006

Summa åkermark

1 071 400

579 699

341 561

184 422

104 075

268 021

2 549 177

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

240 392

68 651

31 368

13 094

6 365

15 298

375 167

Slåtteräng

9 445

1 235

515

180

19

165

11 558

Skogsbete

10 515

1 594

889

181

16

109

13 304

Fäbodbete

12 171

1 694

1 019

250

8

-

15 142

Alvarbete

13 544

6 549

4 596

1 304

38

2

26 032

Mosaikbetesmarker

4 407

482

772

96

89

86

5 931

Ospecificerad betesmark

3 746

-

-

-

-

-

3 746

Summa betesmark och slåtteräng

294 219

80 204

39 159

15 104

6 534

15 660

450 880


Anm.:   Arealen är fördelad utifrån hur stora arealer företaget de tillhör brukar. Om ett företag t.ex. brukar totalt 250 hektar åkermark fördelat på 130 hektar höstvete, 80 hektar vårkorn och 40 hektar matpotatis så återfinns samtliga dessa arealer i kolumnen 200,1-300,0 hektar.