Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Areal efter storleksgrupp åker 2018, hektar

6a. Areas by size group arable land 2018, hectares

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

58 819

72 292

52 572

32 296

22 554

56 592

295 124

Vårvete

19 175

21 370

15 698

10 030

4 598

15 068

85 939

Råg

5 079

4 389

3 548

1 432

1 712

3 501

19 661

Höstkorn

3 132

3 850

2 825

1 632

991

2 400

14 830

Vårkorn

113 413

100 508

62 478

35 497

19 888

50 557

382 341

Havre

68 546

42 179

22 602

12 860

4 703

12 990

163 879

Höstrågvete

4 837

4 358

2 415

1 766

1 093

1 976

16 445

Vårrågvete

512

513

324

47

-

261

1 657

Blandsäd

4 657

3 315

1 726

550

359

1 194

11 801

Summa spannmål

278 170

252 773

164 188

96 110

55 898

144 539

991 678

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

9 335

13 137

9 981

6 469

3 609

10 000

52 531

Konservärter

761

926

635

496

128

389

3 335

Bruna bönor

116

362

116

114

-

51

760

Majs

3 370

5 134

4 166

1 526

1 231

2 969

18 397

Grönfoder

18 971

16 051

8 425

3 572

2 207

4 076

53 302

Slåtter- och betesvall

608 477

215 836

104 712

48 118

21 553

50 763

1 049 458

Frövall

2 775

3 124

3 604

2 571

1 402

6 098

19 574

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

5 081

4 048

2 376

1 150

1 056

2 283

15 994

Potatis för stärkelse

2 065

2 444

1 236

915

374

890

7 923

Sockerbetor

5 905

6 452

5 695

2 970

2 460

7 257

30 737

Höstraps

14 577

19 670

15 836

9 925

7 635

20 493

88 136

Vårraps

1 890

2 220

1 509

1 011

645

2 023

9 298

Höstrybs

153

217

140

145

-

78

731

Vårrybs

448

361

267

-

66

82

1 224

Summa raps och rybs

17 067

22 467

17 751

11 080

8 347

22 675

99 389

Oljelin

415

1 028

601

238

341

997

3 620

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

5 036

1 629

886

425

190

1 822

9 987

Trädgårdsväxter

6 311

2 733

1 974

514

799

2 340

14 671

Andra växtslag

3 313

1 332

722

341

267

618

6 593

Träda

92 641

31 792

15 656

8 385

4 975

11 949

165 397

Ospecificerad åkermark

11 006

-

-

-

-

-

11 006

Summa åkermark

1 070 815

581 266

342 724

184 994

104 837

269 717

2 554 353

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

242 113

69 609

32 478

13 143

6 520

15 326

379 189

Slåtteräng

9 429

1 238

536

180

18

171

11 572

Skogsbete

10 891

1 618

898

180

16

101

13 704

Fäbodbete

12 014

1 694

1 022

250

8

-

14 988

Alvarbete

13 363

6 554

4 603

1 304

38

2

25 864

Mosaikbetesmarker

4 545

476

757

96

89

119

6 082

Ospecificerad betesmark

3 746

-

-

-

-

-

3 746

Summa betesmark och slåtteräng

296 101

81 189

40 294

15 152

6 689

15 720

455 144


Anm.:   Arealen är fördelad utifrån hur stora arealer företaget de tillhör brukar. Om ett företag t.ex. brukar totalt 250 hektar åkermark fördelat på 130 hektar höstvete, 80 hektar vårkorn och 40 hektar matpotatis så återfinns samtliga dessa arealer i kolumnen 200,1-300,0 hektar.