Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2019

JO 10 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Areal efter storleksgrupp åker 2019, hektar. Preliminär statistik

6. Areas by size group arable land 2019, hectares. Preliminary statistics

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

84 831

100 070

76 408

48 171

30 974

82 635

423 089

Vårvete

13 284

12 839

8 746

4 896

2 350

6 211

48 326

Råg

8 330

7 608

5 104

3 301

2 682

6 394

33 419

Höstkorn

4 414

5 131

4 017

2 146

1 346

3 793

20 847

Vårkorn

87 933

74 096

45 225

23 281

13 253

34 475

278 263

Havre

60 476

39 653

21 300

11 810

5 523

11 292

150 055

Höstrågvete

8 223

7 292

4 484

3 064

1 590

3 187

27 840

Vårrågvete

378

253

142

56

27

178

1 034

Blandsäd

4 478

2 755

1 232

653

306

878

10 301

Summa spannmål

272 348

249 698

166 657

97 378

58 051

149 043

993 174

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

6 417

8 900

7 910

4 656

3 368

8 058

39 310

Konservärter

965

1 046

849

373

246

620

4 098

Bruna bönor

84

309

104

128

-

49

674

Majs

3 879

5 960

4 839

2 134

982

3 848

21 640

Grönfoder

20 407

16 160

8 635

3 913

2 264

3 832

55 210

Slåtter- och betesvall

615 659

221 986

110 486

52 830

25 487

53 717

1 080 165

Frövall

3 205

2 994

3 227

2 221

1 676

5 835

19 158

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

4 728

4 010

2 853

1 334

1 132

2 208

16 264

Potatis för stärkelse

1 767

2 185

1 423

776

328

915

7 394

Sockerbetor

5 002

5 765

5 065

3 093

1 986

6 389

27 300

Höstraps

16 599

22 095

18 186

11 431

8 717

24 275

101 303

Vårraps

939

1 123

899

584

271

720

4 535

Höstrybs

264

298

153

196

127

210

1 248

Vårrybs

263

356

216

22

28

24

911

Summa raps och rybs

18 065

23 872

19 454

12 233

9 143

25 229

107 997

Oljelin

265

414

418

254

372

558

2 280

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

4 610

1 439

762

352

170

1 634

8 967

Trädgårdsväxter

6 349

2 445

1 670

766

862

2 546

14 637

Andra växtslag

3 164

998

1 135

299

194

1 003

6 794

Träda

72 874

22 759

12 312

6 693

4 227

9 604

128 469

Ospecificerad åkermark

10 944

-

-

-

-

-

10 944

Summa åkermark

1 050 731

570 939

347 797

189 433

110 488

275 089

2 544 477

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

240 764

68 772

33 514

13 662

6 580

16 268

379 561

Slåtteräng

9 681

1 187

513

370

29

195

11 975

Skogsbete

10 442

1 495

981

175

28

84

13 204

Fäbodbete

11 320

2 227

1 248

250

8

-

15 053

Alvarbete

12 968

6 594

5 110

1 304

38

2

26 015

Mosaikbetesmarker

4 544

506

733

116

91

110

6 101

Ospecificerad betesmark

3 721

-

-

-

-

-

3 721

Summa betesmark och slåtteräng

293 439

80 782

42 099

15 877

6 772

16 660

455 629


Anm.:    Arealen är fördelad utifrån hur stora arealer företaget de tillhör brukar. Om ett företag t.ex. brukar totalt 250 hektar åkermark fördelat på 130 hektar höstvete, 80 hektar vårkorn och 40 hektar matpotatis så återfinns samtliga dessa arealer i kolumnen 200,1-300,0 hektar.