Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2019

JO 10 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Areal efter storleksgrupp åker 2019, hektar

6a. Areas by size group arable land 2019, hectares

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

84 851

99 907

77 442

47 591

30 538

83 105

423 434

Vårvete

13 623

12 825

8 714

4 762

2 707

6 120

48 750

Råg

8 290

7 536

5 179

3 400

2 464

6 461

33 330

Höstkorn

4 317

5 082

4 024

2 093

1 365

3 739

20 620

Vårkorn

87 815

73 547

45 701

23 362

13 484

35 416

279 325

Havre

58 898

39 230

21 038

11 834

5 472

11 411

147 884

Höstrågvete

8 189

7 319

4 565

3 023

1 514

3 201

27 811

Vårrågvete

363

253

158

49

39

181

1 043

Blandsäd

4 530

3 057

1 280

758

373

981

10 978

Summa spannmål

270 875

248 756

168 102

96 873

57 955

150 614

993 174

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

6 435

8 977

7 994

4 700

3 194

8 090

39 390

Konservärter

952

998

901

317

344

585

4 096

Bruna bönor

84

307

159

79

-

49

678

Majs

3 942

6 098

4 846

2 233

1 010

3 878

22 006

Grönfoder

19 983

16 193

8 766

4 471

2 265

4 182

55 860

Slåtter- och betesvall

617 878

224 080

109 349

53 860

25 428

55 259

1 085 855

Frövall

3 105

2 928

3 234

2 172

1 670

5 709

18 819

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

4 780

3 984

2 811

1 260

1 235

2 214

16 284

Potatis för stärkelse

1 734

2 178

1 420

774

328

932

7 365

Sockerbetor

5 003

5 736

5 080

2 975

2 073

6 399

27 266

Höstraps

16 229

21 669

18 062

11 084

8 528

24 074

99 646

Vårraps

871

899

787

391

180

572

3 701

Höstrybs

215

268

143

173

118

210

1 127

Vårrybs

322

371

315

22

28

40

1 098

Summa raps och rybs

17 637

23 208

19 307

11 670

8 855

24 895

105 571

Oljelin

274

413

418

254

372

460

2 190

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

4 614

1 400

753

332

175

1 662

8 936

Trädgårdsväxter

6 365

2 460

1 676

722

927

2 505

14 654

Andra växtslag

3 054

1 144

1 103

292

176

930

6 698

Träda

73 373

24 422

12 637

7 147

4 227

9 912

131 718

Ospecificerad åkermark

10 937

-

-

-

-

-

10 937

Summa åkermark

1 051 025

573 280

348 556

190 130

110 234

278 274

2 551 499

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

242 004

69 341

33 335

13 842

6 653

16 661

381 836

Slåtteräng

11 031

1 245

492

383

29

348

13 529

Skogsbete

10 998

1 649

1 042

176

28

97

13 990

Fäbodbete

11 861

2 352

1 248

250

8

-

15 719

Alvarbete

13 142

6 610

5 110

1 304

38

2

26 206

Mosaikbetesmarker

4 724

517

739

113

91

114

6 298

Ospecificerad betesmark

3 705

-

-

-

-

-

3 705

Summa betesmark och slåtteräng

297 465

81 715

41 967

16 068

6 845

17 223

461 284


Anm.:   Arealen är fördelad utifrån hur stora arealer företaget de tillhör brukar. Om ett företag t.ex. brukar totalt 250 hektar åkermark fördelat på 130 hektar höstvete, 80 hektar vårkorn och 40 hektar matpotatis så återfinns samtliga dessa arealer i kolumnen 200,1-300,0 hektar.