Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2019

JO 10 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2019

6b. Number of holdings with areas by size group arable land 2019

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

5 838

2 496

1 079

456

209

345

10 423

Vårvete

1 601

741

306

136

67

101

2 952

Råg

943

436

218

100

58

94

1 849

Höstkorn

571

350

185

80

43

77

1 306

Vårkorn

9 051

2 743

1 056

418

193

299

13 760

Havre

7 629

1 822

662

266

109

153

10 641

Höstrågvete

1 022

451

195

93

33

47

1 841

Vårrågvete

59

29

10

..

..

4

107

Blandsäd

956

256

71

30

16

33

1 362

Summa spannmål

16 243

3 661

1 353

530

243

374

22 404

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

967

753

433

194

102

160

2 609

Konservärter

88

73

49

16

12

19

257

Bruna bönor

14

25

8

..

-

..

53

Majs

495

348

176

63

31

63

1 176

Grönfoder

4 002

1 043

366

140

60

89

5 700

Slåtter- och betesvall

42 738

3 847

1 379

536

239

376

49 115

Frövall

436

162

112

60

42

86

898

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

1 795

389

164

61

40

46

2 495

Potatis för stärkelse

205

106

56

21

10

18

416

Sockerbetor

576

329

177

72

40

79

1 273

Höstraps

1 635

1 141

603

264

156

268

4 067

Vårraps

140

75

45

15

9

13

297

Höstrybs

32

23

10

8

4

7

84

Vårrybs

37

29

..

..

..

..

77

Summa raps och rybs

1 816

1 235

640

278

161

276

4 406

Oljelin

32

33

26

11

9

12

123

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

729

157

96

50

27

90

1 149

Trädgårdsväxter

1 547

286

114

40

28

59

2 074

Andra växtslag

1 127

227

94

38

20

45

1 551

Träda

14 958

3 090

1 213

492

223

366

20 342

Ospecificerad åkermark

3 069

-

-

-

-

-

3 069

Summa åkermark

50 296

4 095

1 437

554

248

380

57 010

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

27 153

2 797

962

367

162

274

31 715

Slåtteräng

1 989

163

56

20

8

17

2 253

Skogsbete

994

163

75

18

7

15

1 272

Fäbodbete

192

14

..

..

..

-

214

Alvarbete

204

62

29

..

..

..

305

Mosaikbetesmarker

482

86

45

22

10

25

670

Ospecificerad betesmark

1 213

-

-

-

-

-

1 213

Summa betesmark och slåtteräng

29 138

2 815

969

370

164

275

33 731


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.