Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 2001

Jordbruksmarkens användning 2020
Preliminär statistik
Use of agricultural land in 2020, preliminary statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Arealen åkermark minskar något

I år, 2020, är den totala jordbruksmarken preliminärt 3 013 300 hektar. Arealen åkermark är preliminärt 2 548 400 hektar vilket i stort sett är oförändrad jämfört med 2019. Den totala arealen betesmark och slåtteräng är 464 900 hektar. Det är en liten ökning med 3 700 hektar (+1 %) jämfört med 2019.

Större havreareal medför ökad areal med spannmål

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 007 600 hektar i år. Det är en ökning med 14 400 hektar (+1 %) jämfört med 2019. Vetearealen minskar preliminärt med 19 500 hektar (-4 %) till 452 700 hektar. Även om arealen vete minskar är vete fortfarande den största spannmålsgrödan och höstvete svarar för 89 % av den totala vetearealen.

Havre svarar för den största ökningen bland spannmålgrödor. Arealen med havre har preliminärt ökat med 36 800 hektar (+25 %) till 184 700 hektar. Med det är havre även i år den tredje största spannmålsgrödan. Kornarealen är i stort sett oförändrad jämfört med 2019 och upptar preliminärt 299 800 hektar 2020. Vårkorn svarar 93 % av den totala kornarealen. Resterande spannmålsgrödor: råg, rågvete och blandsäd minskar preliminärt med 2 600 hektar (-4 %) till 70 500 hektar.

Minskad areal för raps och rybs

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 99 300 hektar i år. Det är en minskning med 6 300 hektar (-6 %) jämfört med 2019. Den största grödan är höstraps som odlas på 93 000 hektar och svarar för 94 % av den totala arealen raps och rybs.

Arealen för vall och grönfoderväxter minskar

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 138 800 hektar i år, vilket är en minskning med 25 000 hektar (-2 %) jämfört med 2019.