Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2020

JO 10 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Areal efter storleksgrupp åker 2020, hektar. Preliminär statistik

6. Areas by size group arable land 2020, hectares. Preliminary statistics

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

75 455

93 075

73 416

48 788

31 896

79 958

402 588

Vårvete

12 770

12 883

8 799

5 587

2 640

7 404

50 082

Råg

7 637

7 009

4 839

3 127

2 789

6 087

31 488

Höstkorn

4 280

5 412

3 959

2 275

1 167

3 457

20 551

Vårkorn

84 360

73 869

44 373

25 808

14 714

36 080

279 204

Havre

69 363

48 944

26 750

15 263

9 101

15 251

184 671

Höstrågvete

7 618

7 242

4 863

2 787

1 880

2 861

27 252

Vårrågvete

606

442

194

107

24

118

1 490

Blandsäd

4 125

2 735

1 671

715

273

777

10 296

Summa spannmål

266 214

251 611

168 863

104 457

64 484

151 993

1 007 622

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

6 497

9 783

8 028

5 326

3 815

8 791

42 240

Konservärter

1 083

1 276

989

391

367

827

4 933

Bruna bönor

71

319

132

71

32

118

742

Majs

3 708

5 715

5 214

2 368

862

3 604

21 472

Grönfoder

17 883

14 585

8 034

4 252

2 179

3 630

50 563

Slåtter- och betesvall

601 565

217 719

109 716

57 245

24 916

55 568

1 066 728

Frövall

3 630

3 356

3 291

2 912

1 696

7 192

22 077

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

4 605

4 133

2 654

1 161

997

2 766

16 316

Potatis för stärkelse

1 805

2 177

1 594

1 059

324

903

7 861

Sockerbetor

4 874

5 811

5 766

3 481

2 072

7 768

29 771

Höstraps

14 422

19 300

16 493

12 022

7 886

22 906

93 029

Vårraps

671

1 087

832

584

330

818

4 322

Höstrybs

183

225

134

149

88

191

969

Vårrybs

260

460

196

28

8

21

974

Summa raps och rybs

15 536

21 071

17 655

12 783

8 313

23 935

99 293

Oljelin

318

330

355

234

198

739

2 173

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

4 492

1 333

602

440

210

1 401

8 478

Trädgårdsväxter

5 903

2 730

2 047

593

520

3 015

14 808

Andra växtslag

3 452

1 405

1 132

280

194

1 267

7 730

Träda

73 276

25 372

12 985

7 907

4 613

10 548

134 700

Ospecificerad åkermark

10 896

-

-

-

-

-

10 896

Summa åkermark

1 025 808

568 726

349 057

204 960

115 791

284 064

2 548 404

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

239 118

68 606

34 124

16 260

5 792

17 402

381 303

Slåtteräng

14 941

1 113

501

440

29

413

17 437

Skogsbete

10 873

1 599

1 148

216

8

106

13 950

Fäbodbete

12 042

2 424

1 147

472

8

-

16 093

Alvarbete

13 045

6 561

5 044

1 304

38

5

25 997

Mosaikbetesmarker

4 873

515

731

135

98

120

6 472

Ospecificerad betesmark

3 684

-

-

-

-

-

3 684

Summa betesmark och slåtteräng

298 576

80 820

42 696

18 826

5 973

18 045

464 935


Anm.:     Arealen är fördelad utifrån hur stora arealer företaget de tillhör brukar. Om ett företag t.ex. brukar totalt 250 hektar åkermark fördelat på 130 hektar höstvete, 80 hektar vårkorn och 40 hektar matpotatis så återfinns samtliga dessa arealer i kolumnen 200,1-300,0 hektar.