Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2016

JO 10 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Areal efter storleksgrupp åker 2016, hektar. Preliminär statistik

6. Areas by size group arable land 2016, hectares. Preliminary statistics

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-200,0

200,1-300,0

300,1-400,0

400,1-500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

81 038

95 771

65 932

40 356

26 493

65 687

375 278

Vårvete

20 275

21 039

12 446

7 682

3 875

10 722

76 039

Råg

5 073

3 535

2 207

897

1 315

3 655

16 681

Höstkorn

4 612

5 420

3 570

1 764

1 115

2 707

19 188

Vårkorn

103 498

83 714

48 150

26 262

14 230

32 985

308 839

Havre

79 104

49 271

24 978

12 173

4 520

12 197

182 243

Höstrågvete

8 622

8 413

3 919

2 161

2 026

2 875

28 016

Vårrågvete

894

954

657

119

68

168

2 860

Blandsäd

5 594

3 239

1 514

839

468

609

12 262

Summa spannmål

308 709

271 357

163 372

92 253

54 109

131 606

1 021 406

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

11 244

14 468

10 744

6 133

3 807

9 056

55 451

Konservärter

1 941

2 867

1 562

744

453

1 587

9 153

Bruna bönor

101

301

124

57

-

40

623

Majs

3 812

5 022

3 662

1 553

1 225

2 169

17 442

Grönfoder

15 900

12 941

6 424

2 787

1 328

2 845

42 226

Slåtter- och betesvall

635 601

211 104

97 068

43 690

20 422

41 706

1 049 591

Frövall

2 718

4 019

3 186

2 636

1 450

4 317

18 326

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

5 895

4 475

2 715

1 358

1 119

1 878

17 440

Potatis för stärkelse

1 974

2 137

1 029

777

461

525

6 904

Sockerbetor

6 617

6 994

5 429

2 912

1 973

6 790

30 714

Höstraps

16 635

19 311

14 908

8 490

6 306

18 356

84 006

Vårraps

1 352

2 105

1 158

807

975

1 217

7 615

Höstrybs

235

122

200

100

66

241

965

Vårrybs

318

464

144

52

69

36

1 085

Summa raps och rybs

18 541

22 002

16 411

9 449

7 417

19 851

93 670

Oljelin

1 126

1 805

1 805

964

761

1 915

8 376

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

5 752

1 818

1 183

675

205

1 946

11 579

Trädgårdsväxter

6 948

2 475

1 655

897

1 024

1 937

14 937

Andra växtslag

3 367

1 243

654

253

47

439

6 001

Träda

99 569

30 242

14 688

8 137

4 146

9 468

166 251

Ospecificerad åkermark

5 950

-

-

-

-

-

5 950

Summa åkermark

1 135 764

595 267

331 713

175 275

99 946

238 075

2 576 040

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

247 322

68 101

29 648

13 578

5 096

13 884

377 630

Slåtteräng

7 693

1 160

477

239

10

148

9 728

Skogsbete

11 619

2 241

776

216

16

52

14 921

Fäbodbete

14 104

2 212

813

-

-

-

17 129

Alvarbete

13 637

7 115

3 882

1 182

-

-

25 815

Mosaikbetesmarker

4 351

1 157

243

115

37

91

5 995

Ospecificerad betesmark

3 143

-

-

-

-

-

3 143

Summa betesmark och slåtteräng

301 869

81 987

35 840

15 331

5 159

14 176

454 361


Anm.:     Arealen är fördelad utifrån hur stora arealer företaget de tillhör brukar. Om ett företag brukar t.ex. totalt 250 hektar åkermark fördelat på 130 hektar höstvete, 80 hektar vårkorn och 40 hektar matpotatis så återfinns samtliga dessa arealer i kolumnen 200,1-300,0 hektar.