Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Ökad ekologisk areal 2015
Den ekologiska odlingen fördelad per län
Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan
KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisar vi uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska produktionsmetoder enligt EU:s regelverk[1] och som är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. I praktiken innebär det att de produkter som odlingen resulterar i antingen

-          får märkas och säljas, eller

-          är under omställning för att i framtiden få märkas och säljas

på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produkt­ionen uppfyller antingen KRAV:s  eller Demeters villkor för märkning. Mark som brukats med konventionella brukningsmetoder måste, under en övergångsperiod, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan den kan godkännas som omställd. Omställningsperioden i växtodlingen är i de flesta fall två växtodlingssäsonger.

I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Uppgifterna som ligger till grund för detta Statistiska meddelande hämtas in från ovan nämnda kontrollorgan. Det är viktigt att påpeka att de redovisade arealerna avser samtliga arealer som följer EU-regelverket för ekologisk produktion samt är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan. De arealer som redovisas i denna publikation skiljer sig därför från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.

I text, figurer och tabeller görs jämförelser med totala arealer för hela riket och länen, dvs. totala arealer konventionell och ekologisk produktion. Dessa siffror är hämtade från Jordbruksverkets publicering av officiell statistik över jordbruksmarkens användning. Det bör påpekas att siffrorna för ekologisk produktion, på grund av metod- och definitionsskillnader, inte är helt jämförbara med uppgifterna över den totala arealen i riket och länen. Skillnaderna bedöms dock inte vara så stora att de påverkar jämförelserna av t.ex. andel ekologisk åker-
respektive betesmark på riksnivå och länsnivå i nämnvärd utsträckning. Där-emot kan resultaten på kommunnivå eller enskilda grödor påverkas.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”.

Ökad ekologisk areal 2015

Jordbruksmark

2015 var 519 200 hektar jordbruksmark omställd eller under omställning till ekologisk produktion. Det motsvarar drygt 17 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Jämfört med 2014 ökade arealen med 17 000 hektar eller drygt 3 %.

Arealen jordbruksmark som var omställd till ekologisk produktion ökade under år 2015 med 1 400 hektar och uppgick till 466 700 hektar. Under en lång rad av år har ökningstakten i den omställda arealen varit betydligt högre. Den avtagande ökningstakten är en följd av att arealen under omställning till ekologisk produktion minskat under flera år.

Den omställda arealens andel av den totala jordbruksmarken i Sverige uppgick år 2015 till drygt 15 % (se figur A och B).

Arealen under omställning till ekologisk produktion ökade 2015 med 42 % eller motsvarande 15 600 hektar. Arealen under omställning minskade kraftigt mellan åren 2010 och 2014. Ökningen år 2015 medför att arealen nu är i nivå med 2012 års areal.

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder

Figur B. Andel jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i förhållande till total areal jordbruksmark

Den totala arealen som brukas med ekologiska produktionsmetoder har ökat kontinuerligt under många år men ökningstakten har varit avtagande efter 2011.

En möjlig förklaring till att ökningstakten har avtagit är att de företag som sett en lönsamhet i att ställa om när miljöersättningen differentierades i Landsbygdsprogrammet 2007 gjort det. Åren efter ändringen i ersättning­s­nivåerna ökade andelen certifierade arealer kraftigt. Ändringen i ersättnings­nivåerna innebar att certifierad produktion gav högre ersättning än så kallad kretsloppsinriktad produktion. Osäkerhet kring utformandet av det kommande Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och marknadssituationen i allmänhet är andra möjliga förklaringsfaktorer.

I det nya landsbygdsprogrammet 2014-2020 måste produktionen vara certifierad för att jordbrukarna ska få ersättning för ekologisk produktion. 2015 var första året det var möjligt att söka ersättning för ekologisk produktion i det nya landsbygdsprogrammet. För år 2015 visar statistiken på en fortsatt avtagande ökningstakt i den omställda arealen, vilket är en följd av tidigare års minskade arealer under omställning.

I underlaget till detta Statistiska meddelande finns dock inte information för att göra en bedömning av vilken eller vilka faktorer som haft störst inverkan på utvecklingen.

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2015 till 398 800 hektar eller drygt 15 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Jämfört med 2014 ökade arealen med 2 % eller 7 700 hektar.

Ökningen beror dock helt på att arealen under omställning ökade med knappt 10 400 hektar jämfört med 2014. Den omställda arealen minskade med drygt 2 600 hektar eller knappt 1 % och uppgick till 360 000 hektar.

Betesmark

Den totala arealen betesmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion uppgick 2015 till 120 400 hektar. Det motsvarar 27 % av den totala arealen betesmark i Sverige. Jämfört med 2014 var det en ökning med 9 300 hektar eller drygt 8 %

Den omställda arealen betesmark uppgick 2015 till 106 700 hektar, vilket motsvarar knappt  24 % av den totala arealen betesmark. Jämfört med 2014 är det en ökning med 4 100 hektar eller 4 %. Arealen betesmark under omställning ökade med 5 300 hektar och uppgick till 13 700 hektar.

Den ekologiska odlingen fördelad per län

I figur C redovisas den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i förhållande till den totala arealen jordbruksmark per län. Jämtlands och Värmlands län har störst andel ekologiskt brukad areal. Även arealmässigt stora jordbrukslän såsom Västra Götalands och Östergötlands län har stor andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Skåne län har lägst andel ekologiskt odlad jordbruksmark, men även Blekinge och Hallands län är exempel på län med relativt låga andelar.

Figur C. Andel omställd areal och areal under omställning i förhållande till total areal jordbruksmark per län 2015

I figur D redovisas respektive läns andel av den totala arealen ekologisk odling i riket samt länens andel av den totala arealen jordbruksmark. Figuren visar att Västra Götalands län stod för 22 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2015, samtidigt som länets totala jordbruksmark utgjorde drygt 17 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Detta kan jämföras med Skåne, vars totala areal jordbruksmark utgjorde drygt 16 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Skåne stod dock endast för knappt 7 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark.

Figur D. Länens andel av total ekologisk areal jordbruksmark i riket samt länens andel av total areal jordbruksmark i riket 2015

I figur E redovisas andelen ekologiskt brukad åker- respektive betesmark per län. Andelen betesmark inom den ekologiska odlingen uppgick totalt till 23 % år 2015. Detta kan ställas i relation till den totala andelen betesmark i Sverige som 2015 var knappt 15 %.

Figur E. Åker- och betesmarkens andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark, omställd och under omställning 2015

Slåtter- och betesvall är den dominerande grödan

Av figur F framgår att den ekologiska växtodlingen domineras av vallodling. Den procentuella fördelningen för de redovisade grödgrupperna har varit relativt stabil över åren. År 2015 uppgick den omställda arealen slåtter- och betesvall till 223 400 hektar, vilket motsvarar 62 % av den omställda arealen åkermark. Motsvarande siffror för spannmål var 84 900 hektar respektive 24 %. Havre, höstvete och vårkorn stod sammanlagt för 73 % av den ekologiska odlade spannmålsarealen. Totalt sett minskade arealen spannmål 2015 med 800 hektar eller 1 %.

Figur F. Olika grödgruppers andel av den totala omställda arealen åkermark 2015

KRAV-arealerna dominerar i nästan samtliga län

I figur G redovisas hur stor andel av arealerna i respektive län som brukades enligt KRAV:s regelverk 2015. På riksnivå var närmare 79 % av arealerna anslutna till KRAV. I de flesta län dominerar KRAV, men det finns undantag. I Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län är andelen KRAV-anslutna
arealer betydligt lägre än för riket som helhet.

Figur G. Andel arealer som brukades enligt KRAV:s regelverk 2015

 

 [1] Rådets förordning EG nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91