Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 13 SM 1701

Ekologisk växtodling 2016
Omställda arealer och arealer under omställning
Organic farming 2016, converted areas and areas under conversion
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Kraftig ökning av arealen under omställning till
ekologisk produktion

Mark som brukas med ekologiska produktionsmetoder måste under en övergångsperiod, normalt två växtodlingssäsonger, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan den kan godkännas som omställd. 2016 ökade jordbruksmarken under omställning till ekologisk produktion med 28 000 hektar eller 53 % jämfört med 2015. Totalt var 80 500 hektar under omställning till ekologisk produktion.

Även den omställda arealen ökade

Under 2016 uppgick den omställda arealen jordbruksmark till 472 600 hektar. Det motsvarar en ökning på knappt 5 900 hektar eller drygt 1 % jämfört med 2015. Den omställda arealen åkermark ökade med 8 800 hektar eller drygt 2 % medan den omställda arealen betesmark minskade något.

18 % av jordbruksmarken brukas ekologiskt

Sammantaget innebär detta att den totala arealen jordbruksmark som brukades med ekologiska produktionsmetoder var 553 100 hektar 2016. Det motsvarar en ökning på drygt 33 800 hektar eller 6,5 % jämfört med 2015. Andelen jordbruksmark som brukades med ekologiska produktionsmetoder uppgick 2016 till 18 %. Den totala ekologiska arealen fördelade sig på 431 300 hektar åkermark och 121 800 hektar betesmark. Antalet företag med ekologisk växtodling ökade med 278 företag och uppgick 2016 till 5 578 vilket motsvarar 9 % av det totala antalet företag med växtodling i Sverige.