Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2016

JO 13 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2016, hektar

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2016

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2016, hektar

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2016

3a. Areal betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2016, hektar

3b. Antal företag med betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2016

4a. Omställd areal spannmål 2016, hektar

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2016

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2016, hektar

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2016

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2016, hektar

6b. Antal företag med omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2016

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2016, hektar

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2016

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2016, hektar

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2016

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure