Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 13 SM 1801

Ekologisk växtodling 2017
Omställda arealer och arealer under omställning
Organic farming 2017, converted areas and areas under conversion
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Den ekologiskt brukade arealen ökade 2017

Under 2017 brukades 577 200 hektar med ekologiska produktionsmetoder, en ökning med 24 100 hektar eller drygt 4 % jämfört med 2016. Det innebär att 19 % av den totala jordbruksmarken i Sverige brukades ekologiskt 2017.

Av den totala ekologiskt brukade marken var 495 800 hektar helt omställd till ekologisk produktion medan 81 400 hektar var under omställning till ekologisk produktion. Den omställda arealen ökade med 23 200 hektar eller 5 % medan arealen under omställning till ekologisk produktion ökade med knappt 1 000 hektar eller 1 %.

Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark ökade endast marginellt.

Både åkermarken och betesmarken ökade

Den ekologiskt brukade arealen fördelade sig på 450 400 hektar åkermark och 126 800 hektar betesmark. Både arealen åkermark och betesmark ökade med drygt 4 % jämfört med 2016. År 2017 brukades knappt 18 % av åkermarken ekologiskt medan 28 % av betesmarken var ekologisk.

Stor ökning av spannmåls- och oljeväxtarealerna

Den ekologiskt odlade arealen spannmål uppgick 2017 till 96 100 hektar, en ökning med 6 500 hektar eller 7 % jämfört med 2016. Arealerna för höstvete och vårkorn var de grödor som ökade mest medan arealen havre minskade.

Under 2017 uppgick den totala arealen oljeväxter till 7 800 hektar. Jämfört med 2016 var det en ökning med 1 600 hektar eller knappt 27 %. Höstrapsarealen står för en mycket stor andel av arealen oljeväxter.