Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksmark avses i denna rapport åkermark och betesmark. Statistiken omfattar all areal jordbruksmark som brukas med ekologiska produktions­metoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

Om marken är helt omställd till ekologisk produktion får de produkter som odlingen resulterar i märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller
Demeters respektive logotyp om produkt­ionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I text, figurer och tabeller benämns denna mark som ”omställd”. Arealer som brukats med konventionella brukningsmetoder måste under en övergångsperiod, normalt två växtodlingssäsonger, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan de kan godkännas som ”omställda”. Dessa arealer benämns i denna rapport som mark ”under omställning”.

I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kont­roll­organen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Uppgifter från kontrollorganen ligger till grund för statistiken i detta Statistiska meddelande. De arealer som redovisas kan därför skilja sig från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.

I detta Statistiska meddelande likställs ett företag med ett unikt kundnummer som finns registrerat vid ett godkänt kontrollorgan. Definitionen av ett företag skiljer sig därför från den som används i Lantbruksregistret, som i sin tur ligger till grund för en stor del av den övriga officiella statistiken på jordbruksområdet. I avsnittet statistikens tillförlitlighet nedan och i dokumentet ”Kvalitetsdeklaration” finns en mer utförlig genomgång av skillnaderna i begreppen.

Regional redovisning

I denna rapport redovisas uppgifter fördelade per län. I Jordbruksverkets statistikdatabas publiceras även uppgifter över arealer som brukas med ekologiska produktionsmetoder fördelade per kommun (www.jordbruksverket.se under Statistik).

Så görs statistiken

Uppgifterna som ligger till grund för detta Statistiska meddelande hämtas in årligen från kontrollorganen Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB, vilka är de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Fram till och med år 2008 rapporterade kontrollorganen enbart sammanställd statistik över grödgrupper med mera på riksnivå. Från och med 2009 rapporterar kontrollorganen data på detaljerad grödnivå till Jordbruksverket, vilket gör det möjligt att bearb­eta och publicera statistik både på en mer detaljerad grödnivå och på regional nivå samt göra den mer jämförbar med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning (se även statistikens tillförlitlighet nedan).

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik bedöms täckningsfel endast förekomma i marginell omfattning. Mätfel och fel från bearbetningsprocessen kan förekomma till exempel i fall där kontrollorganen får en felaktig uppgift om arealen av en viss gröda eller att en felaktig uppgift om grödkod, grödareal etc. läses in i kontrollorganens system. Vid sammanställningen av statistiken har Jordbruksverket hittat felaktigheter av denna typ och då gjort korrigeringar, oftast efter kontakt med kontrollorganen. Bedömningen är att kvarstående fel från bearbetningsprocessen inte påverkar de övergripande resultaten.

Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning

I texten, figurer och tabeller görs jämförelser med totala arealer för riket och länen, dvs. totala arealer konventionell och ekologisk produktion. De totala arealerna är hämtade från Jordbruksverkets publicering av officiell statistik över jordbruksmarkens användning. Det bör påpekas att siffrorna för ekologisk produktion inte är helt jämförbara med uppgifterna över den totala arealen i riket och länen. Orsaken till detta är

a)       skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,

b)      att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och

c)       att redovisningen av arealernas geografiska placering skiljer sig åt.

Jordbruksverkets statistik över jordbruksmarkens användning baseras på det statistiska Lantbruksregistret (LBR). I LBR definieras begreppet företag som ”En inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning”. LBR omfattar företag som uppfyller något av följande kriterier:

-          brukar mer än 2,0 hektar åkermark,

-          brukar sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark,

-          innehar djurbesättning omfattande minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 grisar, eller minst 20 får och lamm, eller minst 1 000
fjäderfä,

-          driver yrkesmässig trädgårdsodling om minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

I detta Statistiska meddelande likställs ett företag med ett unikt kundnummer som finns registrerat vid ett godkänt kontrollorgan. Det finns således inte något ”ett till ett” förhållande mellan ett företag i detta Statistiska meddelande och de företag som finns i LBR och till exempel den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning.

Vidare redovisas, i detta Statistiska meddelande, all areal som brukas med ekol­ogiska produktionsmetoder och som är kontrollerade av ett godkänt kontroll­organ för ekologisk produktion, oavsett om företaget ingår i LBR eller inte. Målpopulationerna skiljer sig således något åt.

Statistiken över jordbruksmarkens användning baseras på uppgifter från i första hand Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IACS) men i viss mån även från enkätundersökningar till jordbrukarna. De ekologiska arealerna som redovisas i detta Statistiska meddelande baseras på uppgifter som jordbrukarna lämnat till det godkända kontrollorgan som de är anslutna till. Kodsystemet för grödor som används av kontrollorganen är i stort sett detsamma som brukarna använder i sin ansökan om arealbaserade stöd, men vissa skillnader finns.

I statistiken över jordbruksmarkens användning redovisas arealerna geografiskt i den församling, kommun och det län där de faktiskt ligger. Det underlag som finns tillgängligt för redovisningen i denna rapport tillåter inte denna precision, utan arealerna placeras i den kommun och det län där brukaren har sitt bruknings­centrum enligt rapporteringen till kontrollorganen. Det innebär att samma arealer som i det Statistiska meddelandet om jordbruksmarkens användning är placerade i en kommun, kan vara placerade i en annan kommun enligt statistiken i detta Statistiska meddelande.

Dessa skillnader i population, insamlingsmetoder och precision i regional redovisning bedöms dock inte vara så stora att de påverkar jämförelserna av till exempel andel ekologisk åker- respektive betesmark på riksnivå och länsnivå i nämnvärd utsträckning. Däremot kan resultaten för enskilda kommuner eller enskilda grödor påverkas.

Bra att veta

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Annan statistik

Uppgifter om arealer jordbruksmark 2018 redovisas i JO 10 SM 1802
Jordbruksmarkens användning 2018, slutlig statistik.

Uppgifter om skörd för ekologisk odling 2018 publiceras den 26 juni 2019 i JO 14 SM 1901 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018.

Uppgifter om ekologisk djurhållning publiceras den 19 juni 2019 i JO 26 SM 1901 Ekologisk djurhållning 2018.

Uppgifter om ekologisk animalieproduktion publiceras den 22 augusti 2019 i
JO 27 SM 1901 Ekologisk animalieproduktion 2018.

Uppgifter om ekologisk odling och djurhållning redovisas även i JO 01 SM 1901 Jordbruksstatistisk sammanställning 2019 med data om
livsmedel - tabeller. Publicering sker den 28 juni 2019.

Delar av statistiken publiceras även i Jordbruksverkets statistikdatabas och där finns även vissa uppgifter per kommun (www.jordbruksverket.se under ”Ta del av statistiken”).

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration samt i dokumentet Statistikens framställning.