Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2018, hektar

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2018

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2018, hektar

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2018

3a. Areal betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2018, hektar

3b. Antal företag med betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2018

4a. Omställd areal spannmål 2018, hektar

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2018

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2018, hektar

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2018

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2018, hektar

6b. Antal företag med omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2018

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2018, hektar

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2018

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2018, hektar

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2018

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure