Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Jordbruksmark
Åkermark
Betesmark
Företag
Den ekologiska odlingen fördelad per län
Odlingen fördelat per gröda

Statistikens omfattning

I denna rapport redovisar vi uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska produktionsmetoder enligt EU:s regelverk och som är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan.

Vi hämtar uppgifterna om arealer från de kontrollorgan som kontrollerar att marken brukas enligt regelverket för ekologisk produktion. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Statistiken är uppdelad på mark som är omställd till ekologisk produktion och mark som är under omställning till ekologisk produktion.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumenten ”Kvalitetsdeklaration” och ”Statistikens framställning”.

Jordbruksmark

20% av jordbruksmarken brukas ekologiskt

År 2019 var 614 300 hektar jordbruksmark omställd eller under omställning till ekologisk produktion. Det motsvarar drygt 20 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige (Se figur A och B). Jämfört med 2018 ökade arealen med 5 200 hektar eller knappt 1 %.

Den omställda arealen ökade

Arealen jordbruksmark som var omställd till ekologisk produktion ökade under år 2019 med knappt 19 500 hektar och uppgick till 556 000 hektar. Det innebär en ökning med 4 % jämfört med 2018. Den omställda arealens andel av den totala jordbruksmarken i Sverige uppgick år 2019 till drygt 18 %.

Under åren 2006 till 2013 var den årliga genomsnittliga ökningstakten 12,5 %. Mellan åren 2013 till 2016 fortsatte visserligen den omställda arealen att öka men den genomsnittliga ökningstakten per år var betydligt lägre, knappt 1 %. Åren 2017 till 2019 var ökningstakten återigen högre om än inte i nivå med åren 2006 till 2013.

Arealen under omställning minskade med 20 %

Arealen jordbruksmark under omställning till ekologisk produktion minskade både 2018 och 2019. År 2019 minskade arealen med 14 300 hektar, eller 20 %, och uppgick till 58 300 hektar.

Utvecklingen av arealen under omställning till ekologisk produktion har varierat. Mellan åren 2005 och 2010 ökade arealen årligen med undantag för år 2009. År 2010 uppgick arealen under omställning till 109 400 hektar, den högsta noteringen under den redovisade perioden. Därefter minskade arealen under åren 2011 till 2014 för att återigen öka åren 2015 till 2017.

 

 

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder

Figur B. Andel jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i förhållande till total areal jordbruksmark

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2019 till 477 900 hektar eller knappt 19 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Jämfört med 2018 ökade arealen med knappt 1 % eller 4 000 hektar. Den omställda arealen ökade med 16 200 hektar medan arealen under omställning minskade med 12 200 hektar.

Betesmark

Den totala arealen betesmark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick 2019 till 136 300 hektar. Det motsvarar knappt 30 % av den totala arealen betesmark i Sverige. Jämfört med 2018 var det en ökning med 1 200 hektar eller 1 %.

Arealen betesmark under omställning till ekologisk produktion minskade med 2 100 hektar medan den omställda arealen ökade med 3 300 hektar jämfört med 2018.

Företag

I figur C redovisas antalet företag med ekologiskt brukad mark. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark var 5 658 under 2019, vilket var ett i stort sett oförändrat antal jämfört med 2018. Andelen företag med ekologiskt brukad mark motsvarar ungefär 10 % av det totala antalet företag med växtodling i Sverige. Värt att notera är att antalet företag som enbart har arealer under omställning minskat under de tre senaste åren.

Figur C. Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark

Av figur C framgår att antalet företag har ökat under den redovisade perioden men inte i samma utsträckning som arealerna. Sedan 2009 har antalet företag ökat med 28 %. Huvuddelen av ökningen skedde mellan åren 2009 och 2012. De ekologiskt brukade arealerna har samtidigt ökat med närmare 60 %. Den genomsnittligt brukade arealen per företag har således blivit avsevärt större. Det bör påpekas att figur C enbart avser ekologisk produktion. Ett företag kan även ha konventionellt brukade arealer.

Den ekologiska odlingen fördelad per län

I figur D redovisas den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i förhållande till den totala arealen jordbruksmark per län.

Jämtlands, Värmlands och Gävleborgs län har störst andel ekologiskt brukad areal. Även arealmässigt stora jordbrukslän som Västra Götalands och Östergötlands län har stor andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Skåne, Blekinge och Kalmar län har lägst andel ekologiskt odlad jordbruksmark. Andelen ekologiskt brukad jordbruksmark har minskat i 7 län och ökat eller varit oförändrad i 14 län. Det har dock inte rört sig om några stora förändringar arealmässigt.

 

 

Figur D. Andel omställd areal och areal under omställning i förhållande till total areal jordbruksmark per län 2019

I figur E redovisas respektive läns andel av den totala arealen ekologisk odling i riket samt länens andel av den totala arealen jordbruksmark.

Figuren visar att Västra Götalands län stod för 23 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2019, samtidigt som länets totala jordbruksmark utgjorde drygt 17 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Detta kan jämföras med Skåne, vars totala areal jordbruksmark utgjorde drygt 16 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige. Skåne stod dock endast för knappt 7 % av den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark.

Figur E. Länens andel av total ekologisk areal jordbruksmark i riket samt länens andel av total areal jordbruksmark i riket 2019

I figur F redovisas hur stor andel av den ekologiskt brukade jordbruksmarken som var åker- respektive betesmark. 2019 var 22 % av den ekologiskt brukade marken betesmark. Detta kan ställas i relation till den totala andelen betesmark i Sverige som 2019 var 15 %.

Figur F. Åker- och betesmarkens andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark, omställd och under omställning 2019

Odlingen fördelat per gröda

Av figur G framgår att den ekologiska växtodlingen domineras av vallodling. Den procentuella fördelningen för de redovisade grödgrupperna har varit relativt stabil över åren. År 2019 uppgick den omställda arealen slåtter- och betesvall till 262 800 hektar, vilket motsvarar närmare 61 % av den omställda
arealen åkermark. Motsvarande siffror för spannmål var 111 100 hektar respektive 26 %. Havre, höstvete och vårkorn stod sammanlagt för 76 % av den ekologiskt odlade spannmålsarealen.

Figur G. Olika grödgruppers andel av den totala omställda arealen åkermark 2019

I figur H och I redovisas arealutvecklingen för några av de större grödgrupperna över tid. Den omställda arealen slåtter- och betesvall har haft en relativt stadig uppgång sedan 2009 med undantag för åren 2015 och 2016 då arealen minskade något. Även spannmålsarealen har ökat stadigt och sedan 2009 har arealen ökat med 75 %. Jämfört med 2018 ökade arealen spannmål med 8 300 hektar eller 8 % under 2019.

 

Figur H. Omställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall

För de grödgrupper som redovisas i figur I har arealerna ökat kraftigt relativt sett sedan 2009. Arealen raps och rybs var till exempel mer än fyra gånger större 2019 jämfört med 2009. Under 2019 minskade dock odlingen av samtliga grödor som redovisas i figuren.

Figur I. Omställd areal grönfoder, träda, ärter och åkerbönor med mera samt raps och rybs