Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Här beskriver vi kortfattat vad statistiken avser att belysa och hur den tas fram. Vi gör även en bedömning av  statistikens kvalitet. I dokumenten "Kvalitetsdeklaration" och "Statistikens framställning" finns mer detaljerade beskrivningar.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksmark avses i denna rapport åkermark och betesmark. Statistiken omfattar all areal jordbruksmark som brukas med ekologiska produktions­metoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91. I Sverige finns tre så kallade kontrollorgan som kontrollerar att jordbrukarna följer reglerna för ekologisk produktion. Dessa är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Omställd mark betyder att de produkter som odlingen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produkt­ionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Arealer som brukats med konventionella produktionsmetoder måste under en övergångsperiod, normalt två växtodlingssäsonger, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan de kan godkännas som ”omställda”. Dessa arealer benämns i denna rapport som mark ”under omställning”.

I denna statistik likställs ett företag med ett unikt kundnummer som finns registrerat vid ett godkänt kontrollorgan. Definitionen av ett företag skiljer sig från den som används i Lantbruksregistret, som i sin tur ligger till grund för en stor del av den övriga officiella statistiken på jordbruksområdet.

Så görs statistiken

Uppgifterna som ligger till grund för statistiken har rapporterats av kontrollorganen Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB. Uppgifterna kontrolleras och bearbetas av Jordbruksverket.

Statistikens tillförlitlighet

Vår bedömning är att täckningsfel endast påverkar statistiken i marginell omfattning.

Mätfel och fel från bearbetningsprocessen förekommer. Det kan gälla fall där kontrollorganen till exempel får en felaktig uppgift om arealen av en viss gröda eller att en felaktig uppgift om grödkod eller grödareal läses in i kontrollorganens system. Vid sammanställningen av statistiken har Jordbruksverket hittat felaktigheter av denna typ och gjort korrigeringar, oftast efter kontakt med kontrollorganen. Bedömningen är att kvarstående fel från bearbetningsprocessen inte påverkar de övergripande resultaten.

I texten, figurer och tabeller görs jämförelser med totala arealer för riket och länen, det vill säga totala arealer konventionell och ekologisk produktion. De totala arealerna är hämtade från Jordbruksverkets publicering av officiell statistik över jordbruksmarkens användning. Siffrorna för ekologisk produktion är inte helt jämförbara med uppgifterna över den totala arealen i riket och länen. Det beror på skillnader i:

-          den population företag som statistiken ska täcka,

-          insamlingsmetoder, samt

-          metod för att fördela arealerna geografiskt.

 

Dessa skillnader i population, insamlingsmetoder och regional redovisning bedöms dock inte vara så stora att de påverkar jämförelserna av till exempel andel ekologisk åker- respektive betesmark på riksnivå och länsnivå i nämnvärd utsträckning. Däremot kan resultaten för enskilda kommuner eller enskilda grödor påverkas.

Bra att veta

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Annan statistik

Uppgifter om arealer jordbruksmark 2019 redovisas i JO 10 SM 1902
Jordbruksmarkens användning 2019, slutlig statistik.

Uppgifter om skörd för ekologisk odling 2019 publiceras den 24 juni 2020 i JO 14 SM 2001 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2019.

Uppgifter om ekologisk djurhållning publiceras den 18 juni 2020 i JO 26 SM 2001 Ekologisk djurhållning 2019.

Uppgifter om ekologisk animalieproduktion publiceras den 20 augusti 2020 i
JO 27 SM 2001 Ekologisk animalieproduktion 2019.

Uppgifter om ekologisk odling och djurhållning redovisas även i JO 01 SM 2001 Jordbruksstatistisk sammanställning 2020 med data om
livsmedel - tabeller. Publicering sker den 14 augusti 2020.

Delar av statistiken publiceras även i Jordbruksverkets statistikdatabas och där finns även vissa uppgifter per kommun (www.jordbruksverket.se under ”Genvägar” längst ner på sidan).

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration samt i dokumentet Statistikens framställning.