Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 13 SM 1501

Ekologisk växtodling 2014
Omställda arealer och arealer under omställning
Organic farming 2014, converted areas and areas under conversion
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Oförändrad ekologisk areal 2014

Den totala arealen jordbruksmark som brukades med ekologiska produktionsmetoder var 502 200 hektar 2014. Det innebär att den ekologiska arealen 2014 i stort sett var oförändrad jämfört med 2013. Andelen jordbruksmark som brukades med ekologiska produktionsmetoder uppgick 2014 till knappt 17 %.

Liten ökning av den omställda arealen

Den omställda arealen jordbruksmark var 465 300 hektar 2014, en ökning med  knappt 5 000 hektar eller 1 % jämfört med 2013. Under en lång rad av år har ökningstakten i den omställda arealen varit betydligt högre. Den minskade
ökningstakten är en följd av att arealen under omställning till ekologisk produktion minskat under flera år.

Fortsatt minskning av arealen under omställning

År 2010 låg 109 400 hektar jordbruksmark under omställning till ekologisk produktion. Därefter har arealen minskat kraftigt och 2014 var arealen under omställning knappt 36 900 hektar en minskning med 66 % sedan 2010.