Statens Jordbruksverk                                             2                                                      JO 18 SM 1701

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4234 Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 30 november 2017.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.