Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2017

JO 18 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Minsta totala höstsådda arealen sedan 2012

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 448 800 hektar totalt för riket. Det är 23 % mindre än föregående års rekordstora arealer, 12 % mindre än genomsnittet för de senaste fem åren och 9 % mindre än tioårsgenomsnittet. Årets totala höstsådda areal är den minsta sedan 2012, då det liksom i år var en mycket regnig höst. Uppgifterna har samlats in från ett urval bestående av drygt 4 000 lantbrukare.

Höstsådden av spannmål utgörs av 306 300 hektar höstvete, 19 400 hektar höstråg, 16 500 hektar höstkorn och 15 600 hektar höstrågvete, vilket totalt ger 357 800 hektar spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter utgörs av 90 100 hektar höstraps samt 900 hektar höstrybs, det vill säga totalt 91 000 hektar oljeväxter, se figur B.

 

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2007–2017

 

   Hektar

 

Den totala höstsådda arealen minskade i alla produktionsområden

Minskningen av den totala höstsådda arealen jämfört med hösten 2016 är statistiskt signifikant i alla de sex produktionsområden för vilka höstsådd areal redovisas. Störst var minskningen i Götalands södra slättbygder, Götalands norra slättbygder och Svealands slättbygder med 36 900 hektar, 31 000 hektar respektive 30 700 hektar mindre höstsådd areal, följt av Götalands skogsbygder och Götalands mellanbygder med 16 100 hektar respektive 14 100 hektar mindre areal, och Mellersta Sveriges skogsbygder med 6 700 hektar mindre höstsådd areal.

Störst procentuell minskning av den totala höstsådda arealen jämfört med hösten 2016 var det istället i Götalands skogsbygder, där det var en minskning med 44 %. I Mellersta Sveriges skogsbygder var minskningen 35 % och i Götalands södra slättbygder 26 %. I Svealands slättbygder och i Götalands norra slättbygder var minskningen 21 % respektive 20 %, och i Götalands mellanbygder minskade den höstsådda arealen med 16 %.

Höstvetearealen minskade med en fjärdedel

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av och förra hösten såddes den största arealen någonsin. Årets höstveteareal skattas till 306 300 hektar, vilket är 25 % mindre än förra hösten och 14 % mindre än genomsnittet för de senaste fem åren. Jämfört med tioårsgenomsnittet är minskningen 11 %. I hösvetearealen ingår även omkring 300 hektar höstdinkel (speltvete).

Höstvetearealen minskade i alla delar av landet. I Hallands och Värmlands län blev det en halvering av höstvetearealen jämfört med i fjol. I Skåne län minskade höstvetearealen med 26 % och i Västra Götalands län med 23 %. Minskningarna är statistiskt signifikanta i alla län utom i Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län – där minskningarna ligger inom felmarginalen.

Rågarealen på samma nivå som i fjol

För riket totalt är årets höstsådda rågareal 19 400 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal. För råg som normalt sås tidigare än höstvete fanns större möjligheter att hinna med den planerade sådden innan regnovädren började göra det omöjligt att köra på fälten.

Höstkorn också kvar på samma nivå

Sådden av höstkorn har beräknats till 16 500 hektar, vilket är i samma storleksordning som föregående år och i nivå med femårsgenomsnittet. Höstkorn brukar också vanligen sås tidigare än höstvete.

Höstrågvetearealen nästan halverades

Årets höstsådda areal av rågvete om 15 600 hektar är 43 % mindre är förra hösten och 48 % mindre än femårsgenomsnittet. Höstrågvetearealen är därmed den lägsta sedan år 1990, vilket är det år då grödan ingick i undersökningen om höstsådda arealer för första gången.

Höstrapsarealen minskade med 15 %

Sådden av höstraps blev den här hösten 90 100 hektar. Den är 15 % mindre än förra årets rekordstora areal och i nivå med femårsgenomsnittet. I Skåne län minskade årets höstrapsareal med 21 % jämfört med förra hösten och med 20 % jämfört med femårsgenomsnittet. Men fortfarande odlas mer än 40 % av landets höstrapsareal i Skåne.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 900 hektar osäker.

 

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2007–2017

 

   Hektar

 

Den totala ekologiskt odlade höstsådden minskade också

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor skattas denna höst till 31 400 hektar, vilket är 17 % mindre än förra höstens totalareal. I tablå A redovisas de beräknade arealerna på grödnivå för 2016 och 2017.

Sådden av höstvete som ska odlas ekologiskt uppgår till 18 000 hektar, vilket är 28 % mindre än förra höstens rekordstora areal. I hösvetearealen ingår även omkring 200 hektar ekologiskt odlad höstdinkel (speltvete). År 2016 var det första året som lantbrukarna kunde särredovisa höstsådd areal av dinkel.

Den ekologiskt odlade höstrågarealen ökade med 30 % jämfört med föregående höst och med 34 % jämfört med femårsgenomsnittet. Arealen med ekologiskt odlat höstkorn är på samma nivå som föregående år, men den ekologiskt odlade höstrågvetearealen minskade med 34 %.

Sådden av höstraps som odlas ekologiskt har beräknats till 7 500 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra höstens rekordstora areal. Jämfört med genomsnittet för de fem föregående åren är det en ökning med hela 91 %.

Både inom den ekologiska och den konventionella odlingen är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock något lägre inom den ekologiska än inom den konventionella odlingen. Råg och höstrågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Västra Götaland och Östergötland är de två län där det finns mest höstsådd areal som odlas ekologiskt, med 7 200 respektive 6 700 hektar under hösten 2017. Därefter följer Uppsala län med 3 300 hektar, samt Västmanlands, Skåne och Södermanlands län med 2 300, 2 300 och 2 000 hektar.

Störst andel ekologisk höstsådd areal har Jönköpings, Gävleborgs, Dalarnas, Kronobergs, Värmlands och Västmanlands län med 35 %, 23 %, 19 %, 18 %, 14 % respektive 12 % av länens totala höstsådda areal.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla med ersättning för ekologisk odling under 2018. Här ingår även arealer under omställning till ekologisk odling. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005.

 

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2017,

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2016,

Medelfel,

 

hektar

%

hektar

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

18 000

3

24 900

2

Höstråg

3 000

6

2 300

6

Höstkorn

400

6

400

14

Höstrågvete

2 100

6

3 200

6

 

 

 

 

 

Höstraps

7 500

4

6 600

4

Höstrybs

400

11

600

6

 

 

 

 

 


 

Regnigt höstväder försämrade förutsättningarna för höstsådd

Många lantbrukare har i år meddelat att de haft för avsikt att höstså men att regn medfört att det inte gått att köra ut på fälten. Andra har bara kunnat så delar av den planerade arealen. Den försenade skörden har i en del fall medfört att det inte funnits tidsutrymme till att förbereda marken för höstsådd. Det finns också oro för att delar av de arealer som kunnat sås måste köras upp i vår eftersom det ihärdiga regnandet orsakat översvämningar och syrebrist. En del arealer har harvats upp redan nu i höst. Det förekommer även rapporter om att sniglar, jordloppor och kålbladsstekel har skadat höstrapsen.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete (inklusive höstdinkel), höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps samt höstrybs 2017. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är slutliga. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2016. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2012–2016.