Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2019

JO 18 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Stora höstsådda arealer i år igen

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 588 500 hektar totalt för riket. Det är i nivå med föregående års höstsådda arealer, 9 % mer än genomsnittet för de senaste fem åren och 17 % mer än tioårsgenomsnittet. Årets totala höstsådda areal är i nivå med 2016 och 2018 års stora arealer, då det liksom i år var förhållandevis tidig skörd och gynnsamt höstväder. Uppgifterna har samlats in från ett urval bestående av drygt 4 000 lantbrukare.

Höstsådden av spannmål utgörs av 410 200 hektar höstvete, 33 700 hektar höstråg, 21 400 hektar höstkorn och 28 800 hektar höstrågvete, vilket totalt ger 494 100 hektar spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter utgörs av 93 600 hektar höstraps samt 800 hektar höstrybs, därmed totalt 94 400 hektar oljeväxter, se figur B.

 

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2008–2019

 

Hektar

 

Samma tendens i nästan alla delar av landet

Årets totala höstsådda arealer är i samma storleksordning som förra höstens stora arealer i alla de sex produktionsområden för vilka höstsådd areal redovisas.

Tendensen är densamma på länsnivå. I alla län utom Gävleborgs län är de totala höstsådda arealerna i nivå med de stora fjolårsarealerna. Ogynnsamt väder i form av ihållande regn medförde däremot att en del av den planerade höstsådden fick avstyras, framförallt i Gävleborgs län. Där blev höstvetearealen knappt hälften så stor som förra hösten.

Höstvetearealen i nivå med rekordarealen från hösten 2018

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. I år blev arealen i samma storleksordning som 2018 års höstsådda areal, som visade sig vara rekordstor enligt statistiken om jordbruksmarkens användning 2019. Årets höstveteareal skattas till 410 200 hektar, vilket är 8 % mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 17 %. Höstvetearealen motsvarar 83 % av den totala höstsådda spannmålsarealen. I årets höstveteareal ingår även omkring 300 hektar höstdinkel (speltvete).

Höstrågarealen tangerar förra årets stora areal

För riket totalt är årets höstsådda rågareal beräknad till 33 700 hektar. Årets höstsådda rågareal är i nivå med höstsådden ifjol och 46 % större än femårsgenomsnittet.

Arealen med höstkorn i nivå med fjolårsarealen

Sådden av höstkorn har beräknats till 21 400 hektar, vilket tangerar den stora fjolårsarealen och är 20 % större än femårsgenomsnittet.

Höstrågvetearealen också i nivå med fjolårsarealen

Årets höstsådda areal av rågvete om 28 800 hektar är också i nivå med förra höstens areal, och även med femårsgenomsnittet.

Även höstrapsarealen i nivå med förra årets areal

Sådden av höstraps blev den här hösten 93 600 hektar. Den är i samma storleksordning som både förra årets areal och femårsgenomsnittet. Mer än 46 % av landets höstrapsareal odlas i Skåne.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 800 hektar osäker.

 

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2008–2019

 

Hektar

 

Den ekologiskt odlade höstsådden också i nivå med fjolårsnivån

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor skattas denna höst till 49 800 hektar, vilket är i nivå med förra höstens totalareal. I tablå A redovisas de beräknade arealerna på grödnivå för 2018 och 2019.

Sådden av höstvete som odlas ekologiskt uppgår till 31 400 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal. I hösvetearealen ingår även omkring 300 hektar ekologiskt odlad höstdinkel (speltvete). År 2016 var det första året som lantbrukarna kunde särredovisa höstsådd areal av dinkel.

Den ekologiskt odlade höstrågarealen är också i samma storleksordning som föregående höst men dubbelt så stor som femårsgenomsnittet. Arealen med ekologiskt odlat höstkorn är nästan dubbelt så stor som föregående år, medan den ekologiskt odlade höstrågvetearealen är i nivå med fjolårsarealen.

Sådden av höstraps som odlas ekologiskt har beräknats till 6 100 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal. Jämfört med genomsnittet för de tio föregående åren är det en ökning med 52 %.

Både inom den ekologiska och den konventionella odlingen är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock något lägre inom den ekologiska än inom den konventionella odlingen. Råg och höstrågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Västra Götaland och Östergötland är de två län där det finns mest höstsådd areal som odlas ekologiskt, med 10 800 respektive 10 500 hektar under hösten 2019. Därefter följer Uppsala och Skåne län med 4 800 hektar respektive 4 600 hektar, samt Västmanlands och Södermanlands län, båda med 3 000 hektar.

Störst andel ekologisk höstsådd areal har under 2019 Gävleborgs (41 %), Dalarnas (27 %), Jönköpings (21 %), Värmlands (18 %), Kronobergs (15 %), Västmanlands (14 %), Östergötlands (13 %) samt Västra Götalands och Uppsala län, båda med 11 % av länens totala höstsådda areal ekologiskt odlad.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla med ersättning för ekologisk odling under 2020. Här ingår även arealer under omställning till ekologisk odling. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005. De ekologiskt odlade arealerna av höstsådda grödor ingår även i redovisningen av de totala höstsådda arealerna.

 

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2019,

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2018,

Medelfel,

 

hektar

%

hektar

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

31 400

3

31 600

3

Höstråg

7 000

5

7 400

4

Höstkorn

900

8

500

6

Höstrågvete

3 700

6

4 000

8

 

 

 

 

 

Höstraps

6 100

3

5 900

4

Höstrybs

700

7

800

8

 

 

 

 

 


 

Tidig skörd gav möjlighet till stora höstsådda arealer i år igen

Förhållandevis torrt väder i augusti och september medförde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav tidsutrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd. Därmed blev de höstsådda arealerna återigen stora. I norra Svealand och framförallt i Gävleborgs län medförde däremot ihållande regnväder att en del planerad höstsådd fick ställas in. Det finns rapporter om att kålbladsstekellarver har förstört höstsådda raps- och rybsplantor. En del lantbrukare har skrivit kommentarer om att det inte är någon idé att höstså vete och oljeväxter på grund viltskador, främst av vildsvin.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete (inklusive höstdinkel), höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps samt höstrybs 2019. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket. Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är slutliga. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2018. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2014–2018.