Statens Jordbruksverk                                           12                                                     JO 18 SM 1101

 

 

 

 

 

 

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07, gerda.landell@scb.se
Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51,
olle.funcke@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4234  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 30 november 2011.

URN:NBN:SE:SCB-2011-JO18SM1101_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.