Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2011

JO 18 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Regn i väster ledde till minskad höstsådd areal i år

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 403 900 hektar totalt för riket. Det är 17 % mindre än förra årets arealer och 18 % mindre än genomsnittet för de senaste fem åren. Uppgifterna har samlats in från ett urval av nära 4 000 lantbrukare.

Höstsådden av spannmål utgörs av 288 100 ha höstvete, 22 600 ha höstråg, 8 500 ha höstkorn och 21 700 ha rågvete, vilket totalt ger 340 900 ha spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter utgörs av 62 000 ha höstraps samt 1 000 ha höstrybs, dvs. totalt 63 000 ha oljeväxter, se figur B.

Höstvetearealen minskade – framförallt i västra Sverige

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. På riksnivå är arealen 19 % mindre än 2010 års areal och 14 % mindre än genomsnittet för de senaste fem åren. Minskningen är särskilt markant i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län, där arealen minskade med 59, 52 respektive 72 % jämfört med motsvarande fjolårsarealer. I Örebro och Västmanlands län minskade höstvetearealerna med 30 respektive 43 %.

På riksnivå är rågarealen på samma nivå som förra året

För riket totalt är årets höstsådda rågareal 22 600 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra årets areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en minskning med 17 %. I Västra Götalands län minskade rågarealen med 53 % jämfört med fjolårets areal. Uppemot 60 % av landets rågodling finns i Skåne.

Höstkornarealen backade andra året i rad

Höstkorn har under senare år blivit en allt vanligare gröda. Förra hösten skedde dock ett trendbrott och årets höstsådd har inneburit en minskning med 4 700 hektar till totalt 8 500 hektar.

 

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2002–2011

 

Hektar

 

 

 

Rågvetearealen fortsatte att minska

I genomsnitt för landet som helhet är arealen rågvete 19 % lägre än förra året och hela 53 % lägre än femårsgenomsnittet. Det är tredje året i rad som rågvetearealen minskar. Årets minskning är särskilt stor i Hallands och Västra Götalands län, där arealen minskade med 65 % respektive 43 % jämfört med fjolåret.

Höstrapsarealen ungefär på samma nivå som förra året

Sådden av höstraps blev i år 62 000 hektar. Skillnaden mellan årets och förra årets areal ligger inom felmarginalen. I Skåne län, där mer än hälften av höstrapsarealen finns, minskade arealen med 6 400 hektar. I flertalet av de övriga odlingslänen har höstrapsarealen istället ökat. I Hallands och Västra Götalands län är höstrapsarealen på samma nivå som 2010, men 47 respektive 34 % lägre än femårsgenomsnitten i dessa län.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 1 000 hektar osäker.

 

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2002–2011

 

Hektar

 

 

 

Även den ekologiska höstsådden minskade

Den ekologiskt odlade arealen av de höstsådda grödorna är i år 19 300 hektar, vilket är 14 % mindre än förra året. I tablå A redovisas de beräknade arealerna för 2010 och 2011.

Även inom den ekologiska odlingen är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock lite lägre än inom den konventionella odlingen. Rågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Östergötlands län är det län där det finns mest höstsådd areal som odlas ekologiskt i år, sammanlagt 4 800 hektar. Därefter följer i storleksordning Västra Götalands med 3 500 hektar, Uppsala län med 2 400 hektar, Skåne och Västmanlands län med 1 500 hektar följt av Södermanlands län med 1 400 hektar.

Liksom för den totala höstsådda arealen syns även inom den ekologiska höstsådda arealen samma tendens till kraftigt minskade arealer i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län. På riksnivå minskade årets ekologiska höstveteareal med 14 % eller 2 200 hektar jämfört med fjolåret. Den ekologiska höstrågarealen minskade med 58 % eller 1 500 hektar. För höstkorn var det för få jordbruksföretag med uppgifter om höstsådd för att några resultat skulle kunna redovisas.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla med miljöersättning för ekologiska produktionsformer, certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005.

 

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2011

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2010

Medelfel,

 

hektar

%

hektar

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

13 200

3

15 400

4

Höstråg

1 100

7

2 600

8

Höstkorn

..

..

..

..

Rågvete

2 400

7

2 200

4

 

 

 

 

 

Höstraps

2 100

8

1 800

7

Höstrybs

500

20

300

7

 

 

 

 

 


Anm. Då medelfelet överstiger 35 % eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultatet (..).

 

Regn under sensommaren i Västsverige försvårade höstsådden

Framförallt i sydvästra Sverige kom det stora regnmängder i augusti och september då det var dags att förbereda marken för höstsådd. Det medförde problem med bärigheten när jorden skulle bearbetas och en betydande del av den planerade sådden blev därför inte av.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete, höstråg, höstkorn, rågvete, höstraps samt höstrybs 2011. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är slutliga. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2010. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2006–2010.