Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2012

JO 18 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Regn ledde till minskad höstsådd areal

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 360 300 hektar totalt för riket. Det är 11 % mindre än förra årets arealer och 25 % mindre än genomsnittet för de senaste fem åren. Uppgifterna har samlats in från ett urval bestående av nära 4 000 lantbrukare.

Höstsådden av spannmål utgörs av 221 700 ha höstvete, 24 900 ha höstråg, 12 500 ha höstkorn och 20 700 ha rågvete, vilket totalt ger 279 800 ha spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter utgörs av 80 200 ha höstraps samt 300 ha höstrybs, dvs. totalt 80 500 ha oljeväxter, se figur B.

Minsta höstvetearealen sedan år 1998

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. På riksnivå är arealen i år 23 % mindre än 2011 års areal och 33 % mindre än genomsnittet för de senaste fem åren. Höstvetesådden har nu två år i rad begränsats av för mycket regn under sensommaren och hösten. Årets höstveteareal uppgår till 221 700 hektar, vilket är den minsta på 14 år. Exempel på län med kraftigt minskad höstveteareal jämfört med tidigare år är Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Västmanlands län. Endast i de sydligaste delarna av landet medgav vädret höstsådd av mera normal omfattning.

Rågarealen på samma nivå som förra året

För riket totalt är årets höstsådda rågareal 24 900 hektar, vilket i stort sett är i nivå med förra årets areal och även med femårsgenomsnittet.

Höstkornarealen ökade

Höstkorn har under senare år blivit en vanligare gröda. Efter ett par år med minskad odling innebär årets sådd av 12 500 hektar höstkorn en viss återhämtning.

 

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2003–2012

 

Hektar

 

 

 

Rågvetearealen i nivå med förra årets areal

Årets rågveteareal om 20 700 hektar är i nivå med fjolårsarealen. Rågvetearealen har dessförinnan minskat tre år i rad.

Höstrapsarealen ökade med 29 %

Sådden av höstraps blev i år 80 200 hektar. Det är en ökning med 29 % jämfört med föra året och en ökning med 19 % jämfört med femårsgenomsnittet. Grödan odlas huvudsakligen i Skåne. Där var ökningen hela 56 % jämfört med föregående höst, möjligen en effekt av den rekordhöga skördeavkastning som grödan uppvisade under 2012. Förutsättningarna för höstsådd var också mer gynnsamma i de sydligaste delarna av landet.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 300 hektar osäker.

 

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2003–2012

 

Hektar

 

 

 

Ekologisk höstsådd

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor är i år 18 600 hektar. I tablå A redovisas de beräknade arealerna för 2011 och 2012.

Även inom den ekologiska odlingen är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock lite lägre än inom den konventionella odlingen. Rågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Västra Götaland är det län där det finns mest höstsådd areal som odlas ekologiskt i år, sammanlagt 5 300 hektar. Därefter följer i storleksordning Östergötland med 3 600 hektar, Skåne med 1 900 hektar, Uppsala med 1 800 hektar följt av Västmanland med 1 200 hektar.

Liksom för den totala höstsådda arealen syns även inom den ekologiska höstsådda arealen samma tendens till minskade arealer av höstvete och ökade arealer av höstraps. På riksnivå minskade årets ekologiska höstveteareal med 21 % eller 2 800 hektar jämfört med fjolåret. Den ekologiska höstrapsarealen ökade med 29 % eller 600 hektar.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla med miljöersättning för ekologiska odling. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005.

 

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2012,

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2011,

Medelfel,

 

hektar

%

hektar

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

10 400

4

13 200

3

Höstråg

2 300

8

1 100

7

Höstkorn

200

11

..

..

Rågvete

2 700

7

2 400

7

 

 

 

 

 

Höstraps

2 700

7

2 100

8

Höstrybs

300

5

500

20

 

 

 

 

 


Anm. Då medelfelet överstiger 35 % eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultatet (..).

 

Regn under sensommaren och hösten försvårade höstsådden

Den regniga hösten försenade skördearbetet. Det medförde att även höstsådden blev utdragen och i stor utsträckning genomfördes senare än normalt. I många fall var det inte möjligt att så den areal som planerats. En del arealer har såtts under ogynnsamma förhållanden vilket kan komma att påverka grödornas fortsatta utveckling och övervintring.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete, höstråg, höstkorn, rågvete, höstraps samt höstrybs 2012. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är slutliga. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2011. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2007–2011.