Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 18 SM 1301

Höstsådda arealer 2013
Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2013
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Stor ökning av höstvetearealen

Totalt i landet såddes 381 500 hektar höstvete. Det är 72 % mer än förra höstens rekordlåga areal och 23 % mer än femårsgenomsnittet. Höstvetearealen har ökat i samtliga län jämfört med fjolårsarealerna och i flertalet av länen även jämfört med femårsgenomsnitten.

Höstråg och höstkorn i nivå med förra årets arealer

Sådden av höstråg blev i år 26 400 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal. Den höstsådda kornarealen uppgår till 13 000 hektar, vilket också är i nivå med fjolårsarealen.

Rågvetearealen ökade

Den höstsådda arealen av rågvete uppgår till 34 600 hektar, vilket är en ökning med 67 % och en återhämtning efter fyra år med minskande odlingsarealer.

Höstrapsarealen lika stor som förra hösten

Det har såtts 80 500 hektar höstraps den här hösten, vilket är i nivå med förra årets stora areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 15 %. Uppemot 60 % av höstrapsarealen odlas i Skåne.

Torrt höstväder gav stora höstsådda arealer

Torrt väder i augusti och september medförde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav utrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd.