Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2013

JO 18 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Stora höstsådda arealer

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 537 000 hektar totalt för riket. Det är hela 49 % mer än förra årets arealer och 18 % mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Uppgifterna har samlats in från ett urval bestående av nära 4 000 lantbrukare.

Höstsådden av spannmål utgörs av 381 500 ha höstvete, 26 400 ha höstråg, 13 000 ha höstkorn och 34 600 ha rågvete, vilket totalt ger 455 500 ha spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter utgörs av 80 500 ha höstraps samt 1 000 ha höstrybs, dvs. totalt 81 500 ha oljeväxter, se figur B.

Kraftig ökning av höstvetearealen

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. På riksnivå är arealen i år 72 % större än 2012 års areal och 23 % större än genomsnittet för de senaste fem åren. Höstvetesådden har under flera år och särskilt under de två föregående åren begränsats av för mycket regn under sensommaren och hösten, vilket har bidragit till de höga procentuella skillnaderna jämfört med tidigare år. Årets höstveteareal uppgår till 381 500 hektar. Exempel på län med kraftigt ökad höstveteareal jämfört med tidigare år är Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Hallands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

Rågarealen i nivå med förra årets areal

För riket totalt är årets höstsådda rågareal 26 400 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra årets areal och i nivå med femårsgenomsnittet.

Oförändrad areal av höstkorn

Höstsådden av höstkorn uppgår till 13 000 hektar. Den är i nivå med fjolårsarealen men 11 % mindre än genomsnittet för de fem senaste åren.

 

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2004–2013

 

Hektar

 

 

 

Återhämtning av rågvetearealen

Årets rågveteareal om 34 600 hektar är 67 % större än fjolårsarealen, men i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren. Rågvetearealen har dessförinnan minskat fyra år i rad.

Höstrapsarealen kvar på samma höga nivå som förra året

Sådden av höstraps blev i år 80 500 hektar. Det är på samma nivå som förra årets stora areal och en ökning med 15 % jämfört med femårsgenomsnittet. Grödan odlas huvudsakligen i Skåne.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 1 000 hektar osäker.

 

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2004–2013

 

Hektar

 

 

 

Ekologisk höstsådd

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor är i år 30 100 hektar. I tablå A redovisas de beräknade arealerna för 2012 och 2013.

Sådden av höstvete som ska odlas ekologiskt uppgår till 20 600 hektar, vilket är en dubblering jämfört med föregående år och en ökning med 54 % jämfört med genomsnittsarealen för de fem senaste åren. Årets höstveteareal är den största som redovisats under de nio år som SCB redovisat statistik om ekologisk höstsådd.

Den ekologiskt odlade rågvetearealen ökade med 59 % och den ekologiskt odlade höstrapsarealen minskade med 22 % jämfört med förra hösten. De övriga förändringarna ligger inom felmarginalerna.

Både inom den ekologiska och den konventionella odlingen är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock lite lägre inom den ekologiska än inom den konventionella odlingen. Råg och rågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Västra Götaland är det län där det finns mest höstsådd areal som ska odlas ekologiskt, sammanlagt 8 200 hektar hösten 2013. Därefter följer i storleksordning Östergötland med 6 800 hektar, Uppsala med 2 800 hektar, Skåne med 2 400 hektar följt av Västmanland med 1 700 hektar och Södermanland med 1 600 hektar.

Störst andel ekologisk höstsådd areal har Dalarnas län med 19 % av den totala höstsådda arealen. Därefter följer i storleksordning Värmlands med 14 %, Kronobergs med 12 %,Västra Götalands och Jönköpings, båda med 10 % samt Östergötlands län med 9 % ekologisk höstsådd.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla med miljöersättning för ekologiska odling. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005.

 

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2013,

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2012,

Medelfel,

 

hektar

%

hektar

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

20 600

3

10 400

4

Höstråg

2 500

7

2 300

8

Höstkorn

200

10

200

11

Rågvete

4 300

5

2 700

7

 

 

 

 

 

Höstraps

2 100

4

2 700

7

Höstrybs

400

8

300

5

 

 

 

 

 


Anm. Då medelfelet överstiger 35 % eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultatet (..).

 

Gynnsamma förhållanden för höstsådden

Uppehållsväder under augusti och september innebar att det fanns tid för många lantbrukare att så höstsådda grödor. Från en del håll i landet har det dock framförts farhågor att brist på fukt kan ha medfört att utsädet har haft svårt att gro.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete, höstråg, höstkorn, rågvete, höstraps samt höstrybs 2013. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är slutliga. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2012. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2008–2012.