Statens Jordbruksverk                                                       12                                                                  JO 18 SM 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4234  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 28 november 2014.

URN:NBN:SE:SCB-2014-JO18SM1401_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.