Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2014

JO 18 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Stora höstsådda arealer

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 544 600 hektar totalt för riket. Det är i nivå med förra årets arealer och 18 % mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Uppgifterna har samlats in från ett urval bestående av nära 4 000 lantbrukare.

Höstsådden av spannmål utgörs av 378 900 ha höstvete, 23 900 ha höstråg, 15 600 ha höstkorn och 38 200 ha rågvete, vilket totalt ger 456 600 ha spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter utgörs av 87 000 ha höstraps samt 000 ha höstrybs, dvs. totalt 88 000 ha oljeväxter, se figur B.

Stor höstveteareal

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. På riksnivå är arealen i nivå med 2013 års areal och 18 % över genomsnittet för de senaste fem åren. Höstvetesådden har under flera år tidigare och särskilt under åren 2011 och 2012 begränsats av för mycket regn under sensommaren och hösten. Under de två senaste åren har höstvädret tvärtom varit gynnsamt för höstsådd. Årets höstveteareal uppgår till 378 900 hektar.

Rågarealen på samma nivå som de närmast föregående åren

För riket totalt är årets höstsådda rågareal 23 900 hektar, vilket är i nivå med både förra årets areal och femårsgenomsnittet.

Arealen höstkorn nära tidigare års nivåer

Höstsådden av höstkorn uppgår till 15 600 hektar. Den är i samma storleksordning som fjolårsarealen och genomsnittet för de fem senaste åren.

 

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2005–2014

 

Hektar

 

 

 

Ökning av rågvetearealen jämfört med femårsgenomsnittet

Årets höstsådda areal av rågvete om 38 200 hektar är 32 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Det innebär en viss återhämtning efter en svacka under åren 2010–2012.

Höstrapsarealen i nivå med förra årets stora areal

Sådden av höstraps blev i år 87 000 hektar. Det är i samma storleksordning som förra årets stora areal och en ökning med 20 % jämfört med femårsgenomsnittet. Mer än hälften av arealen odlas i Skåne.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 1 000 hektar osäker.

 

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2005–2014

 

Hektar

 

 

Ekologisk höstsådd

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor uppskattas denna höst till 32 200 hektar. I tablå A redovisas de beräknade arealerna för 2013 och 2014.

Sådden av höstvete som ska odlas ekologiskt uppgår till 20 900 hektar, vilket är i nivå med föregående år och en ökning med 42 % jämfört med genomsnittsarealen för de fem senaste åren. Förra årets ekologiska höstveteareal var den största som redovisats under de år som SCB redovisat statistik om ekologisk höstsådd och årets areal är lika stor.

Den ekologiskt odlade rågvetearealen ligger också på samma nivå som förra året men ökar med 38 % jämfört med femårsgenomsnittet.

Sådden av höstraps som ska odlas ekologiskt uppgår till 3 600 hektar, vilket är en ökning med 1 500 hektar eller hela 71 % jämfört med föregående år. I jämförelse med genomsnittsarealen för de fem senaste åren är ökningen 70 %.

Förändringarna för de övriga höstsådda grödorna som ska odlas ekologiskt ligger inom felmarginalerna.

Både inom den ekologiska och den konventionella odlingen är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock lite lägre inom den ekologiska än inom den konventionella odlingen. Råg och rågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Västra Götaland är det län där det finns mest höstsådd areal som ska odlas ekologiskt, sammanlagt 8 600 hektar hösten 2014. Därefter följer i storleksordning Östergötland med 7 000 hektar, Uppsala med 2 900 hektar, Skåne med 2 600 hektar följt av Västmanland med 2 100 hektar och Södermanland med 1 900 hektar.

Störst andel ekologisk höstsådd areal har Dalarnas län med 20 % av den totala höstsådda arealen. Därefter följer i storleksordning Gävleborgs med 18 %, Jönköpings med 16 %, Värmlands med 14 %, Västmanlands och Västra Götalands med 10 % samt Kronobergs och Östergötlands län med 9 % ekologisk höstsådd.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla ekologiskt under 2015. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005.

 

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2014,

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2013,

Medelfel,

 

hektar

%

hektar

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

20 900

3

20 600

3

Höstråg

2 500

6

2 500

7

Höstkorn

300

10

200

10

Rågvete

4 400

4

4 300

5

 

 

 

 

 

Höstraps

3 600

4

2 100

4

Höstrybs

500

9

400

8

 

 

 

 

 


 

 

Gynnsamma förhållanden för höstsådden

Uppehållsväder under augusti och september innebar att tröskningen kom igång tidigt, vilket i sin tur ledde till att det fanns tid för många lantbrukare att så höstsådda grödor.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete, höstråg, höstkorn, rågvete, höstraps samt höstrybs 2014. Redovisning görs för län, produk­tionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är slutliga. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2013. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2009–2013.