Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 18 SM 1501

Höstsådda arealer 2015
Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2015
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Stor höstveteareal även denna höst

Totalt i landet såddes 382 400 hektar höstvete. Det är i nivå med förra höstens rekordstora areal och 18 % mer än femårsgenomsnittet. Jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 16 %.

Råg- och höstrågvetearealerna minskade

Sådden av höstråg blev i år 15 600 hektar, vilket är 35 % mindre än motsvarande areal förra hösten. Den höstsådda rågvetearealen uppgår till 28 300 hektar, vilket 26 % mindre än fjolårsarealen.

Uppåtgående trend för höstkorn

Sådden av höstkorn har beräknats till 18 300 hektar, vilket är en ökning med 45 % jämfört med femårsgenomsnittet. Höstkornarealen tenderar också att vara större än föregående år, men skillnaden ligger inom felmarginalen.

Höstrapsarealen större än femårsgenomsnittet

Det har såtts 83 600 hektar höstraps den här hösten, vilket är i nivå med förra årets stora areal. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 11 %. Mer än hälften av höstrapsarealen finns i Skåne.

Sen skörd försenade höstsådden

Den regniga och kyliga sommaren medförde att skörden och förberedelserna för höstsådden blev försenade på många håll i landet. Men en mild och regnfattig höst medförde sedan att höstsådden pågick till långt in i november. Många lantbrukare har rapporterat om problem med snigelskador i höstrapsen, vilket lett till att delar av den höstsådda rapsen har körts upp.