Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2015

JO 18 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Stora höstsådda arealer

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 529 100 hektar totalt för riket. Det är i nivå med förra årets arealer och 13 % mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Uppgifterna har samlats in från ett urval bestående av nära 4 000 lantbrukare.

Höstsådden av spannmål utgörs av 382 400 hektar höstvete, 15 600 hektar höstråg, 18 300 hektar höstkorn och 28 300 hektar höstrågvete, vilket totalt ger 444 600 hektar spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter utgörs av 83 600 hektar höstraps samt 900 hektar höstrybs, dvs. totalt 84 500 hektar oljeväxter, se figur B.

I norra Götaland och i Svealand är årets höstsådda arealer mindre än förra året för flertalet av grödorna och länen i området. I södra Götaland är arealerna istället lika eller något över fjolårsresultatet.

Stor höstveteareal

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. På riksnivå är arealen i nivå med 2014 års areal och 18 % över genomsnittet för de senaste fem åren. Höstvetesådden har under flera år tidigare och särskilt under åren 2011 och 2012 begränsats av för mycket regn under sensommaren och hösten. Under de tre senaste åren har höstvädret tvärtom varit gynnsamt för höstsådd. Årets höstveteareal uppgår till 382 400 hektar.

Rågarealen minskade

För riket totalt är årets höstsådda rågareal 15 600 hektar, vilket är en minskning med hela 8 300 hektar. Den höstsådda rågarealen är 35 % mindre än förra hösten och 36 % mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. För råg som normalt sås tidigare än höstvete kan den sena skörden ha medfört tidsbrist och utebliven höstsådd.

 

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2006–2015

 

Hektar

 

 

 

 

Uppåtgående trend för höstkorn

Sådden av höstkorn har beräknats till 18 300 hektar, vilket är en ökning med 45 % jämfört med femårsgenomsnittet. Höstkornarealen tenderar också att vara större än föregående år, men skillnaden ligger inom felmarginalen.

Minskad odling av höstrågvete

Årets höstsådda areal av rågvete om 28 300 hektar är i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren, men 26 % mindre än förra hösten. Den sena skörden kan ha lett till svårigheter att få tag på utsäde. Problem med gulrost under 2015 års odlingssäsong kan även ha fått en del lantbrukare att avstå från fortsatt odling av höstrågvete.

Höstrapsarealen tangerar förra årets stora areal

Sådden av höstraps blev den här hösten 83 600 hektar. Det är i samma storleksordning som förra årets stora areal och en ökning med 11 % jämfört med femårsgenomsnittet. Mer än hälften av arealen odlas i Skåne.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 900 hektar osäker.

 

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2006–2015

 

Hektar

 

 

Ekologisk höstsådd

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor skattas denna höst till 31 200 hektar. I tablå A redovisas de beräknade arealerna på grödnivå för 2014 och 2015.

Sådden av höstvete som ska odlas ekologiskt uppgår till 21 000 hektar, vilket är i nivå med de två föregående årens arealer och en ökning med 31 % jämfört med genomsnittsarealen för de fem senaste åren.

Den ekologiskt odlade höstrågarealen minskade med 37 % jämfört med föregående höst. För ekologiskt odlad höstrågvete var motsvarande minskning 32 %.

Sådden av höstraps som ska odlas ekologiskt uppgår till 4 600 hektar, vilket är en ökning med 1 000 hektar eller 28 % jämfört med föregående år. Förändringarna för de övriga höstsådda grödorna som ska odlas ekologiskt ligger inom felmarginalerna.

Både inom den ekologiska och den konventionella odlingen är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock något lägre inom den ekologiska än inom den konventionella odlingen. Råg och höstrågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Östergötland och Västra Götaland är de län där det finns mest höstsådd areal som ska odlas ekologiskt, sammanlagt 7 200 hektar vardera under hösten 2015. Därefter följer i skattad storleksordning Uppsala län med 3 200 hektar, Skåne län med 2 900 hektar samt Södermanlands och Västmanlands län med 1 900 hektar.

Störst andel ekologisk höstsådd areal har Jönköpings län med 21 % av den totala höstsådda arealen. Därefter följer i storleksordning Gävleborgs och Dalarnas län med 14–15 % följt av Västmanlands, Värmlands, Östergötlands och Uppsala län med 10–12 % ekologisk höstsådd.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla ekologiskt under 2016. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005.

 

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2015,

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2014,

Medelfel,

 

hektar

%

hektar

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

21 100

3

20 900

3

Höstråg

1 600

6

2 500

6

Höstkorn

400

7

300

10

Höstrågvete

3 000

7

4 400

4

 

 

 

 

 

Höstraps

4 600

4

3 600

4

Höstrybs

500

9

500

9

 

 

 

 

 


 

 

Sen skörden innebar senarelagd höstsådd

Den regniga och kyliga sommaren ledde till att skörden och förberedelserna för höstsådden blev försenade på många håll i landet. Men en mild och regnfattig höst medförde sedan att höstsådden pågick till långt in i november. Det har förekommit rapporter om torkskador som gjorde att utsädet inte grodde som det skulle. Många lantbrukare har också rapporterat om problem med snigelskador i höstrapsen, vilket lett till att delar av den höstsådda rapsen har körts upp.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete, höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps samt höstrybs 2015. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är slutliga. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2014. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2010–2014.