Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2016

JO 18 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Rekordstor total höstsådd areal

Årets höstsådda arealer av spannmål och oljeväxter beräknas till 584 600 hektar totalt för riket. Det är 10 % mer än föregående års stora arealer, 23 % mer än genomsnittet för de senaste fem åren, och den största totala höstsådda arealen någonsin. Uppgifterna har samlats in från ett urval bestående av drygt 4 000 lantbrukare.

Höstsådden av spannmål utgörs av 410 500 hektar höstvete, 21 700 hektar höstråg, 18 400 hektar höstkorn och 27 400 hektar höstrågvete, vilket totalt ger 478 000 hektar spannmål, se figur A. Höstsådden av oljeväxter utgörs av 105 400 hektar höstraps samt 1 200 hektar höstrybs, det vill säga totalt 106 600 hektar oljeväxter, se figur B.

I norra Götaland och i Svealand är årets höstsådda arealer överlag större än förra årets arealer för flertalet av grödorna och länen i området. I södra Götaland är arealerna mera i nivå med fjolårsresultaten.

Stor höstveteareal även denna höst

Höstvete är den höstsådda gröda som det odlas mest av. Årets höstveteareal skattas till 410 500 hektar. På riksnivå är arealen i nivå med 2015 års stora areal och 24 % över genomsnittet för de senaste fem åren. Höstvädret har nu för fjärde året i rad varit förhållandevis gynnsamt för höstsådd. Dessa goda förutsättningar har bidragit till stora höstvetearealer även under de tre föregående åren.

Rågarealen ökade

För riket totalt är årets höstsådda rågareal 21 700 hektar, vilket är en ökning med 6 100 hektar. Den höstsådda rågarealen är 39 % större än förra höstens rekordlåga areal och i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren. För råg som normalt sås tidigare än höstvete kan den tidiga skörden ha medfört ökade möjligheter att hinna med den planerade sådden.

 

Figur A. Höstsådda arealer av spannmål 2006–2016

 

   Hektar

 

 

Höstkorn på samma nivå som ifjol

Sådden av höstkorn har beräknats till 18 400 hektar, vilket är i samma storleksordning som föregående år men en ökning med 35 % jämfört med femårsgenomsnittet.

Höstrågvete också kvar på samma nivå

Årets höstsådda areal av rågvete om 27 400 hektar är i nivå med både femårsgenomsnittet och förra höstens areal. Höstrågarealen har pendlat en del upp och ner under åren dessförinnan.

Största höstrapsarealen någonsin

Sådden av höstraps blev den här hösten 105 400 hektar. Det är det största höstrapsrealen som redovisats hittills. Det är 26 % större än förra årets stora areal och 34 % större än femårsgenomsnittet. De största procentuella arealökningarna har skett i Svealand och i norra Götaland. I Skåne och Blekinge är årets höstrapsarealer i nivå med fjolårets. Likväl odlas fortfarande nästan hälften av landets höstrapsareal i Skåne.

Eftersom odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 1 200 hektar osäker.

 

Figur B. Höstsådda arealer av oljeväxter 2006–2016

 

   Hektar

 

Den ekologisk odlade höstsådden ökade

Den ekologiskt odlade arealen av höstsådda grödor skattas denna höst till 38 000 hektar, vilket är en största som redovisats. I tablå A redovisas de beräknade arealerna på grödnivå för 2015 och 2016.

Sådden av höstvete som ska odlas ekologiskt uppgår till 24 900 hektar, vilket är en rekordstor areal. Den är 18 % större än föregående års arealer och 44 % större än genomsnittsarealen för de fem senaste åren.

I hösvetearealen ingår även omkring 500 hektar ekologiskt odlad höstdinkel. År 2016 var det första året som lantbrukarna kunde särredovisa höstsådd areal av dinkel. Merparten av arealen, drygt 200 hektar, odlas i Västra Götalands län.

Den ekologiskt odlade höstrågarealen ökade med 44 % jämfört med föregående höst. Arealerna med ekologiskt odlat höstkorn och höstrågvete var på samma nivå som föregående år.

Sådden av höstraps som ska odlas ekologiskt uppgår till 6 600 hektar, vilket är den största någonsin. Det är en ökning med 2 000 hektar eller 43 % jämfört med föregående år.

Både inom den ekologiska och den konventionella odlingen är höstvete den höstsådda gröda som det odlas mest av. Andelen höstvete är dock något lägre inom den ekologiska än inom den konventionella odlingen. Råg och höstrågvete odlas tvärtom i något större utsträckning inom den ekologiska odlingen.

Östergötland och Västra Götaland är de län där det finns mest höstsådd areal som ska odlas ekologiskt, med 8 700 respektive 8 500 hektar under hösten 2016. Därefter följer i skattad storleksordning Uppsala län med 4 000 hektar, Skåne län med 3 000 hektar samt Västmanlands och Södermanlands län med 2 500 respektive 2 100 hektar.

Störst andel ekologisk höstsådd areal har Jönköpings län med 25 % av länets totala höstsådda areal. Därefter följer i storleksordning Dalarnas län med 19 % och Gävleborgs län med 16 %, samt Värmlands och Kronobergs län med 14 respektive 13 % ekologisk höstsådd.

Med ekologisk höstsådd avses höstsådda arealer som lantbrukaren har för avsikt att odla med miljöersättning för ekologiska odling under 2017. Här ingår även arealer under omställning till ekologisk odling. Uppgifter om ekologisk höstsådd samlades in för första gången hösten 2005.

 

Tablå A. Höstsådda arealer avsedda att odlas ekologiskt

 

 

 

 

 

 

Gröda

Ekologisk höstsådd

2016,

Medelfel,

Ekologisk höstsådd

2015,

Medelfel,

 

hektar

%

hektar

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

24 900

2

21 100

3

Höstråg

2 300

6

1 600

6

Höstkorn

400

14

400

7

Höstrågvete

3 200

6

3 000

7

 

 

 

 

 

Höstraps

6 600

4

4 600

4

Höstrybs

600

6

500

9

 

 

 

 

 


 

Tidig skörd gav utrymme för stor höstsådd

Torr sommar och förhållandevis torrt väder i augusti och september medförde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav tidsutrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd. Det har dock förekommit en del rapporter om torkskador som lett till ojämn uppkomst, och oro för att delar av den höstsådda arealen måste köras upp.

Kommentarer till tabellerna

I tabellerna redovisas höstsådd areal och medelfel för höstvete (inklusive höstdinkel), höstråg, höstkorn, höstrågvete, höstraps samt höstrybs 2016. Redovisning görs för län, produktionsområden och hela riket.

Grödor som odlas i liten omfattning ger osäkra skattningar. Arealskattningar vars medelfel överstiger 35 %, eller där antalet observationer understiger 10, redovisas inte utan ersätts med prickar i tabellerna. När observationer saknas helt anges detta med streck.

Uppgifterna är slutliga. För jämförelse redovisas motsvarande arealer för hösten 2015. På riksnivå redovisas även höstsådda arealer för åren 2011–2015.