Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 41 SM 1401

Dränering av jordbruksmark 2013
Preliminär statistik
Drainage of agricultural land, preliminary statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Hälften av åkermarken är systemtäckdikad

Jordbruksverket har undersökt jordbrukets dränering. I undersökningen bedömer jordbrukarna att nästan 80 % av den totala åkerarealen har en tillfredställande dränering och att nästan 50 % är systemtäckdikad. Enligt undersökningen är täckdikningen mest omfattande i Västra Götaland och minst omfattande i Jönköpings län.

Behov av mer dränering framöver

I undersökningen bedömer jordbrukarna att 15 % av arealen behöver omtäckdikas och 14 % behöver nytäckdikas men bara 6 % av arealen planeras att åtgärdas inom de närmaste 5 åren.

Mer täckdikad areal 2013

Undersökningen visar att andelen systemtäckdikad åkermark var 49 % 2013 jämfört med 25% första gången den undersöktes i Sverige 1927. Den täckdikade arealen var 35% större 2013 jämfört med 1927.