Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Täckdikning och dränering i jordbruket har undersökts sedan slutet av 1800-talet. Täckdikningens omfattning följdes med stort intresse i flera jordbruksräkningar mellan 1920 och 1950-talet men har under andra halvan av 1900-talet endast undersökts 2 gånger. Mellan 1927 och 1951 undersöktes täckdikningen vid jordbruksräkningarna och då definierades jordbruksföretag av brukande av minst 0,25 hektar mark. 1973 och 1981 definierades jordbruksföretag av brukande av minst 2 ha mark. 1973 undersöktes täckdikningen i samband med jordbruksinventeringen och 1982 i samband med de objektiva skördeuppskattningarna.

Till ett urval av samtliga jordbruksföretag  genomfördes 2013 en enkät om jordbrukens dränering. I urvalet ingick ca 10 000 företag och svarsfrekvensen var ca 81%. Undersökningen inleddes 3 juni och det sista registrerade svaret ankom 10 december.

Detta omfattar statistiken                               

Uppgifterna är hämtade från den dräneringsenkät som genomförts sommaren 2013.

 

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2013 uppfyllde något av följande kriterier:

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark

-          brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

-          innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2013 till och med den 5 juni 2013 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller 1 000 fjäderfä.

 

Brukad åkermark
Mark som ägs eller arrenderas (även så kallade gratisarrenden) och som är lämplig att plöja. Den kan användas till växtodling eller bete.

Självdränerande mark/Behovsdränerad mark
Självdränerande mark är mark som är så pass genomsläpplig att den är tillfredsställande dränerad utan täckdikning. Behovsdränerad mark är mark med enstaka dräneringsledningar på utsatta delar.

Systemtäckdikad mark
Mark med dräneringsledningar i regelbundet mönster över hela arealen. Som systemtäckdikad areal skall således inte arealer försedda med enstaka täckdiken räknas.

Nytäckdikning
Täckdikning av mark som tidigare inte varit täckdikad.

Omtäckdikning
Vid omtäckdikning läggs ett helt nytt täckdikessystem och befintliga täckdikessystem trasas sönder.

 

Längden öppna diken
Avser endast diken som har betydelse för dränering av brukad mark

Så görs statistiken

Undersöknigen har genomförts av statistikenheten på jordbruksverket. Till ett urval av jordbruksföretagen 2013 skickades en postenkät om jordbrukens dränering ut. Svaren kunde lämnas både på papper och via internet. Urvalet omfattade 10 000 företag och svarsfrekvensen var ca 81 %. Fältperioden pågick mellan 3 juni och 10 december. 3 juli skickades en påminnelse ut.

Statistikens tillförlitlighet

Urval

Rampopulationen för undersökningen är ett preliminärt lantbruksregister för 2013. Utifrån den gjordes ett stratifierat urval av ca 10 000 jordbruksföretag. Företagen är fördelade på samtliga län i 87 olika stratum. Stratumen är utformade baserat på åkerstorlek, länstillhörighet och täckdikningens utbredning vid den senaste undersökningen (1981).

Ramtäckning

Rampopulationen för undersökningen är ett preliminärt lantbruksregister för 2013. Det kan förekomma en viss över eller undertäckning. Övertäckning på grund av att det i det preliminära lantbruksregistret för 2013 finns ett antal företag som kanske inte längre bör klassas som jordbruk. Undertäckning förekommer sannolikt inte i någon större utsträckning.

Mätning

Mätningens korrekthet baseras på att svarspersonerna lämnar korrekta uppgifter. Med undantag för arealen brukad åkermark är det svårt att avgöra i vilken utsträckning svarspersonerna lämnat korrekta uppgifter. Med undantag för några extremfall, s. k. outliers så är arealangivelserna i dräneringsundersökningen samma eller väldigt nära de andra arealangivelser som jordbrukaren har gjort i strukturundersökningen eller i sina stödansökningar. Dessa finns i undersökningen om jordbrukets struktur som genomförts 2013 samt i Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd. Dessa outliers beror troligen på slarvigt eller felaktigt ifyllda dräneringsenkäter.

Osäkerheten anges som medelfel. I medelfelet ingår även effekten av andra slumpmässiga fel. Medelfelet anges i procent och visar urvalsfelets storlek i förhållande till det skattade värdet. För en skattad areal på exempelvis 50 000 hektar och ett medelfel på 3,0 % kan man med liten felrisk (5 %) säga att intervallet 50 000 +/– 2 x 1500 (dvs. 47 000–53 000 hektar) innesluter den verkliga arealen.

 

Svarsbortfall

Svarsfrekvensen har beräknats till ca 81 % och därmed finns ett bortfall på ca 19 %. Av de svarande har ca 0,8 % skickat in ett helt tomt formulär. Förutom det finns partiella bortfall på enskilda frågor.

Bearbetning

Fel kan uppstå vid scanning av enkäter. Genom kontroll mot uppgifter lämnade i undersökningen om jordbrukets struktur som genomförts bland alla jordbruksföretag 2013 kan vissa uppgifter justeras. Ett omfattande arbete har genomförts för att kontrollera och verifiera att olika uppgifter stämmer.

Bra att veta

Bakgrundsinformation om dränering och markavvattningen i jordbruket har hämtats från rapporten Jordbruksverket (2013) Jordbrukets markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat, rapport 2013:14.

Annan statistik

Jordbrukets dränering har tidigare undersökts bland annat 1981, 1973 samt 1951. Se http://www.scb.se/datalager.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.